<var id="UcOFC"><embed id="UcOFC"><strong id="UcOFC"></strong></embed></var>

  <mark id="UcOFC"><ins id="UcOFC"><object id="UcOFC"></object><blockquote id="UcOFC"><object id="UcOFC"><button id="UcOFC"><tbody id="UcOFC"><caption id="UcOFC"><th id="UcOFC"></th><mark id="UcOFC"></mark></caption></tbody></button></object></blockquote><i id="UcOFC"><b id="UcOFC"><keygen id="UcOFC"><meter id="UcOFC"></meter><caption id="UcOFC"><acronym id="UcOFC"><param id="UcOFC"><sub id="UcOFC"></sub></param></acronym><figure id="UcOFC"><ol id="UcOFC"><col id="UcOFC"></col></ol><figure id="UcOFC"></figure><address id="UcOFC"></address><figcaption id="UcOFC"><section id="UcOFC"><strong id="UcOFC"><i id="UcOFC"></i></strong></section></figcaption><i id="UcOFC"></i></figure><option id="UcOFC"><i id="UcOFC"></i></option><option id="UcOFC"><acronym id="UcOFC"><p id="UcOFC"></p></acronym></option></caption></keygen></b></i></ins></mark><thead id="UcOFC"></thead><keygen id="UcOFC"></keygen><dl id="UcOFC"><th id="UcOFC"><textarea id="UcOFC"></textarea></th><textarea id="UcOFC"></textarea></dl><address id="UcOFC"><i id="UcOFC"></i><caption id="UcOFC"><acronym id="UcOFC"></acronym><strong id="UcOFC"></strong><ruby id="UcOFC"></ruby><q id="UcOFC"><noscript id="UcOFC"></noscript><strike id="UcOFC"></strike></q></caption><dfn id="UcOFC"></dfn><input id="UcOFC"></input></address><blockquote id="UcOFC"></blockquote>
  <ins id="UcOFC"><output id="UcOFC"></output></ins>
 1. <address id="UcOFC"></address><rt id="UcOFC"></rt>
 2. <figcaption id="UcOFC"><kbd id="UcOFC"><dt id="UcOFC"></dt></kbd></figcaption>

  黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)

  投稿:Hickey 来源:起名网 2020-05-29 14:52:00

  导语黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%。

  黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

  • 黄敬理
  • 黄楷渊
  • 黄炫杰
  • 黄琪栋
  • 黄敬寒
  • 黄柏栋
  • 黄柏福
  • 黄楷博
  • 黄敬哲
  • 黄建宁
  • 黄楠博
  • 黄熙高
  • 黄熙原
  • 黄鹏元
  • 黄肖杰
  • 黄楷栋
  • 黄肖博
  • 黄泰景
  • 黄敬原
  • 黄祺峰
  • 黄楷智
  • 黄敬尧
  • 黄俊嘉
  • 黄俊尧
  • 黄熙尧
  • 黄鹏嘉
  • 黄劲文
  • 黄俊元
  • 黄泰嘉
  • 黄建皓
  • 黄敬普
  • 黄冠皓
  • 黄楠云
  • 黄冠宁
  • 黄鹏荣
  • 黄敬庭
  • 黄敬洋
  • 黄柏华
  • 黄敬博
  • 黄鼎棋
  • 黄祺云
  • 黄泰栋
  • 黄敬洪
  • 黄琪哲
  • 黄冠晴
  • 黄柏博
  • 黄炫嘉
  • 黄泰元
  • 黄楠杰
  • 黄建方
  • 黄肖嘉
  • 黄建豪
  • 黄建栋
  • 黄俊皓
  • 黄波荣
  • 黄柏尧
  • 黄琪皓
  • 黄泰乔
  • 黄肖华
  • 黄冠雄
  • 黄冠月
  • 黄建嘉
  • 黄冠栋
  • 黄柏清
  • 黄风轻
  • 黄楷腾
  • 黄建荣
  • 黄敬伦
  • 黄建闲
  • 黄柏嘉
  • 黄祺宝
  • 黄建元
  • 黄风栋
  • 黄冠杰
  • 黄冠文
  • 黄风嘉
  • 黄冠渊
  • 黄炫荣
  • 黄肖云
  • 黄楠智
  • 黄炫景
  • 黄敬栋
  • 黄建云
  • 黄琪洋
  • 黄柏智
  • 黄肖天
  • 黄敬恒
  • 黄冠福
  • 黄楷瀚
  • 黄鼎栋
  • 黄敬云
  • 黄敬杰
  • 黄柏豪
  • 黄炫元
  • 黄敬凯
  • 黄楠尧
  • 黄琪云
  • 黄建文
  • 黄俊棋
  • 黄侠文
  • 黄炫皓
  • 黄敬耀
  • 黄冠豪
  • 黄敬高
  • 黄波嘉
  • 黄楠栋
  • 黄劲杰
  • 黄劲博
  • 黄敬皓
  • 黄熙皓
  • 黄俊栋
  • 黄泰皓
  • 黄祺凯
  • 黄琪景
  • 黄炫栋
  • 黄波尧
  • 黄晖杰
  • 黄敬棕
  • 黄楠耿
  • 黄冠华
  • 黄肖元
  • 黄楠雄
  • 黄建雄
  • 黄俊凯
  • 黄冠熊
  • 黄波元
  • 黄建福
  • 黄楷皓
  • 黄泰月
  • 黄泰杰
  • 黄楠瀚
  • 黄敬瀚
  • 黄琪渊
  • 黄冠尧
  • 黄风月
  • 黄熙栋
  • 黄楠耀
  • 黄柏荣
  • 黄炫乔
  • 黄敬清
  • 黄泰尧
  • 黄南杰
  • 黄鼎凯
  • 黄风元
  • 黄鼎高
  • 黄楷峰
  • 黄楷闲
  • 黄敬烈
  • 黄炫尧
  • 黄风杰
  • 黄鼎原
  • 黄楷尧
  • 黄若原
  • 黄若峰
  • 黄国烈
  • 黄国洪
  • 黄若凌
  • 黄苑哲
  • 黄鹏吉
  • 黄健哲
  • 黄彬哲
  • 黄强恒
  • 黄若伦
  • 黄章原
  • 黄国高
  • 黄国哲
  • 黄浩气
  • 黄强晋
  • 黄强洋
  • 黄健洪
  • 黄强哲
  • 黄彬庭
  • 黄国原
  • 黄若晋
  • 黄健凌
  • 黄彬洋
  • 黄健展
  • 黄若哲
  • 黄浩高
  • 黄康峰
  • 黄国恒
  • 黄彬恒
  • 黄国晋
  • 黄鹏旭
  • 黄雪芹
  • 黄国庭
  • 黄国耿
  • 黄国峰
  • 黄健伦
  • 黄浩原
  • 黄健洋
  • 黄若庭
  • 黄若恒
  • 黄瀚庆
  • 黄瀚贤
  • 黄瀚标
  • 黄瀚毅
  • 黄建桦
  • 黄望杰
  • 黄健皓

  黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 黄敬理
  • 黄楷渊
  • 黄炫杰
  • 黄琪栋
  • 黄敬寒
  • 黄柏栋
  • 黄柏福
  • 黄楷博
  • 黄敬哲
  • 黄建宁
  • 黄楠博
  • 黄熙高
  • 黄熙原
  • 黄鹏元
  • 黄肖杰
  • 黄楷栋
  • 黄肖博
  • 黄泰景
  • 黄敬原
  • 黄祺峰
  • 黄楷智
  • 黄敬尧
  • 黄俊嘉
  • 黄俊尧
  • 黄熙尧
  • 黄鹏嘉
  • 黄劲文
  • 黄俊元
  • 黄泰嘉
  • 黄建皓
  • 黄敬普
  • 黄冠皓
  • 黄楠云
  • 黄冠宁
  • 黄鹏荣
  • 黄敬庭
  • 黄敬洋
  • 黄柏华
  • 黄敬博
  • 黄鼎棋
  • 黄祺云
  • 黄泰栋
  • 黄敬洪
  • 黄琪哲
  • 黄冠晴
  • 黄柏博
  • 黄炫嘉
  • 黄泰元
  • 黄楠杰
  • 黄建方
  • 黄肖嘉
  • 黄建豪
  • 黄建栋
  • 黄俊皓
  • 黄波荣
  • 黄柏尧
  • 黄琪皓
  • 黄泰乔
  • 黄肖华
  • 黄冠雄
  • 黄冠月
  • 黄建嘉
  • 黄冠栋
  • 黄柏清
  • 黄风轻
  • 黄楷腾
  • 黄建荣
  • 黄敬伦
  • 黄建闲
  • 黄柏嘉
  • 黄祺宝
  • 黄建元
  • 黄风栋
  • 黄冠杰
  • 黄冠文
  • 黄风嘉
  • 黄冠渊
  • 黄炫荣
  • 黄肖云
  • 黄楠智
  • 黄炫景
  • 黄敬栋
  • 黄建云
  • 黄琪洋
  • 黄柏智
  • 黄肖天
  • 黄敬恒
  • 黄冠福
  • 黄楷瀚
  • 黄鼎栋
  • 黄敬云
  • 黄敬杰
  • 黄柏豪
  • 黄炫元
  • 黄敬凯
  • 黄楠尧
  • 黄琪云
  • 黄建文
  • 黄俊棋
  • 黄侠文
  • 黄炫皓
  • 黄敬耀
  • 黄冠豪
  • 黄敬高
  • 黄波嘉
  • 黄楠栋
  • 黄劲杰
  • 黄劲博
  • 黄敬皓
  • 黄熙皓
  • 黄俊栋
  • 黄泰皓
  • 黄祺凯
  • 黄琪景
  • 黄炫栋
  • 黄波尧
  • 黄晖杰
  • 黄敬棕
  • 黄楠耿
  • 黄冠华
  • 黄肖元
  • 黄楠雄
  • 黄建雄
  • 黄俊凯
  • 黄冠熊
  • 黄波元
  • 黄建福
  • 黄楷皓
  • 黄泰月
  • 黄泰杰
  • 黄楠瀚
  • 黄敬瀚
  • 黄琪渊
  • 黄冠尧
  • 黄风月
  • 黄熙栋
  • 黄楠耀
  • 黄柏荣
  • 黄炫乔
  • 黄敬清
  • 黄泰尧
  • 黄南杰
  • 黄鼎凯
  • 黄风元
  • 黄鼎高
  • 黄楷峰
  • 黄楷闲
  • 黄敬烈
  • 黄炫尧
  • 黄风杰
  • 黄鼎原
  • 黄楷尧
  • 黄若原
  • 黄若峰
  • 黄国烈
  • 黄国洪
  • 黄若凌
  • 黄苑哲
  • 黄鹏吉
  • 黄健哲
  • 黄彬哲
  • 黄强恒
  • 黄若伦
  • 黄章原
  • 黄国高
  • 黄国哲
  • 黄浩气
  • 黄强晋
  • 黄强洋
  • 黄健洪
  • 黄强哲
  • 黄彬庭
  • 黄国原
  • 黄若晋
  • 黄健凌
  • 黄彬洋
  • 黄健展
  • 黄若哲
  • 黄浩高
  • 黄康峰
  • 黄国恒
  • 黄彬恒
  • 黄国晋
  • 黄鹏旭
  • 黄雪芹
  • 黄国庭
  • 黄国耿
  • 黄国峰
  • 黄健伦
  • 黄浩原
  • 黄健洋
  • 黄若庭
  • 黄若恒
  • 黄瀚庆
  • 黄瀚贤
  • 黄瀚标
  • 黄瀚毅
  • 黄建桦
  • 黄望杰
  • 黄健皓

  黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 黄炫硕
  • 黄泰翔
  • 黄新恩
  • 黄幽捷
  • 黄识玮
  • 黄信翔
  • 黄靖轩
  • 黄鼎轩
  • 黄镜维
  • 黄圣翔
  • 黄鼎城
  • 黄圣智
  • 黄新翔
  • 黄圣刚
  • 黄俊维
  • 黄圣耿
  • 黄鼎翔
  • 黄星玮
  • 黄幽仁
  • 黄俊玮
  • 黄圣盛
  • 黄俊翔
  • 黄幽翔
  • 黄春玮
  • 黄圣腾
  • 黄幽胜
  • 黄泰维
  • 黄鼎益
  • 黄幽晴
  • 黄炫玮
  • 黄泰硕
  • 黄镜玮
  • 黄圣超
  • 黄幽睿
  • 黄圣捷
  • 黄幽瑞
  • 黄裕轩
  • 黄鼎恩
  • 黄靖翔
  • 黄韵尘
  • 黄圣恩
  • 黄星维
  • 黄幽智
  • 黄圣哲
  • 黄圣耀
  • 黄圣峻
  • 黄韵诚
  • 黄商轩
  • 黄伟宸
  • 黄伟轩
  • 黄韵舟
  • 黄野刚
  • 黄野轩
  • 黄镜宇
  • 黄韵舟
  • 黄韵宇
  • 黄章轩
  • 黄识亦
  • 黄韵羽
  • 黄识宇
  • 黄伟刚
  • 黄绍轩
  • 黄伟峻
  • 黄晨轩
  • 黄宝逸
  • 黄野胜
  • 黄伟捷
  • 黄幽龙
  • 黄伟智
  • 黄泰勋
  • 黄晨翔
  • 黄幽达
  • 黄韵龙
  • 黄镜勋
  • 黄俊勋
  • 黄识运
  • 黄星融
  • 黄识勋
  • 黄伟胜
  • 黄商翔
  • 黄炫融
  • 黄炫勋
  • 黄信勋
  • 黄章翔
  • 黄伟超
  • 黄星运
  • 黄镜运
  • 黄幽锦
  • 黄引泰
  • 黄天幽
  • 黄善誉
  • 黄天余
  • 黄钦伟
  • 黄少辰
  • 黄捷勇
  • 黄引志
  • 黄朝誉
  • 黄捷誉
  • 黄朝伟
  • 黄朝唯
  • 黄天佑
  • 黄天辰
  • 黄智野
  • 黄引辰
  • 黄善勇
  • 黄智勇
  • 黄钦勇
  • 黄钦唯
  • 黄智伟
  • 黄善伟
  • 黄捷伟
  • 黄川翔
  • 黄泰宇
  • 黄炫宇
  • 黄泰宇
  • 黄春宇
  • 黄野诚
  • 黄信宇
  • 黄绍玮
  • 黄绍硕
  • 黄幽光
  • 黄幽全
  • 黄俊宇
  • 黄星宇
  • 黄章境
  • 黄商玮
  • 黄幽宇
  • 黄伟瑜
  • 黄章硕
  • 黄伟硕
  • 黄星羽
  • 黄信亦
  • 黄章玮
  • 黄伟诚
  • 黄章维
  • 黄泰羽
  • 黄圣睿
  • 黄圣玮
  • 黄川岩
  • 黄圣瑜
  • 黄新坤
  • 黄圣坤
  • 黄圣昊
  • 黄新硕
  • 黄靖硕
  • 黄鼎岩
  • 黄鼎维
  • 黄圣图
  • 黄圣齐
  • 黄圣瑞
  • 黄圣硕
  • 黄圣青
  • 黄圣昌
  • 黄圣宁
  • 黄川坤
  • 黄鼎玮
  • 黄圣忠
  • 黄鼎坤
  • 黄鼎硕
  • 黄圣诚
  • 黄圣依
  • 黄靖坤
  • 黄裕玮
  • 黄星阳
  • 黄镜辰
  • 黄思远
  • 黄识均
  • 黄韵辰
  • 黄识佑
  • 黄幽远
  • 黄泰远
  • 黄致远
  • 黄镜佑
  • 黄识辰
  • 黄镜余
  • 黄星远
  • 黄俊远
  • 黄识延
  • 黄宝宇
  • 黄幽隆
  • 黄镜延
  • 黄钦磊
  • 黄玮誉
  • 黄朝卫
  • 黄钦叶
  • 黄智磊
  • 黄朝叶
  • 黄誓伟
  • 黄烨伟
  • 黄钦逸
  • 黄钦卫
  • 黄齐伟
  • 黄银伟
  • 黄朝磊
  • 黄捷欧
  • 黄钦欧
  • 黄捷逸
  • 黄捷磊
  • 黄朝逸
  • 黄捷卫

  黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 黄星博
  • 黄识瑞
  • 黄识文
  • 黄星闲
  • 黄信斯
  • 黄星仁
  • 黄新恩
  • 黄镜睿
  • 黄新胜
  • 黄川峰
  • 黄幽捷
  • 黄识玮
  • 黄新峰
  • 黄识方
  • 黄熙顺
  • 黄施瑞
  • 黄熙捷
  • 黄鹏仁
  • 黄信翔
  • 黄熙盛
  • 黄靖轩
  • 黄星渊
  • 黄春盛
  • 黄新渊
  • 黄星诚
  • 黄风顺
  • 黄春豪
  • 黄镜齐
  • 黄识睿
  • 黄川刚
  • 黄识齐
  • 黄裕瀚
  • 黄信清
  • 黄施普
  • 黄鹏诚
  • 黄星银
  • 黄镜维
  • 黄波盛
  • 黄镜华
  • 黄星文
  • 黄新洋
  • 黄熙峻
  • 黄川洪
  • 黄新翔
  • 黄信睿
  • 黄熙刚
  • 黄圣刚
  • 黄靖闲
  • 黄信诚
  • 黄波钦
  • 黄千峻
  • 黄星玮
  • 黄星瑜
  • 黄靖刚
  • 黄幽仁
  • 黄星钦
  • 黄圣盛
  • 黄春玮
  • 黄新捷
  • 黄镜韶
  • 黄信文
  • 黄镜方
  • 黄信豪
  • 黄信钦
  • 黄川瀚
  • 黄幽胜
  • 黄思睿
  • 黄新刚
  • 黄新盛
  • 黄星盛
  • 黄川祖
  • 黄星豪
  • 黄识福
  • 黄镜玮
  • 黄圣超
  • 黄幽睿
  • 黄施豪
  • 黄圣捷
  • 黄幽瑞
  • 黄裕博
  • 黄星华
  • 黄裕轩
  • 黄星捷
  • 黄靖翔
  • 黄信韶
  • 黄星雄
  • 黄镜豪
  • 黄新顺
  • 黄信博
  • 黄镜诚
  • 黄风瑞
  • 黄镜瑜
  • 黄镜文
  • 黄秋深
  • 黄熙胜
  • 黄星维
  • 黄星韶
  • 黄新雄
  • 黄风诚
  • 黄识华
  • 黄新云
  • 黄圣峻
  • 黄新博
  • 黄韵诚
  • 黄新闲
  • 黄识豪
  • 黄川峻
  • 黄星瑞
  • 黄鹏齐
  • 黄靖博
  • 黄星善
  • 黄星福
  • 黄春文
  • 黄秋胜
  • 黄商轩
  • 黄镜西
  • 黄识帆
  • 黄镜帆
  • 黄浩峻
  • 黄伟宸
  • 黄韵舟
  • 黄野刚
  • 黄浩修
  • 黄雪峻
  • 黄镜宇
  • 黄韵舟
  • 黄晨峰
  • 黄晨书
  • 黄绍洋
  • 黄识亦
  • 黄识宇
  • 黄绍峻
  • 黄伟刚
  • 黄镜冰
  • 黄镜向
  • 黄绍轩
  • 黄伟峻
  • 黄镜舟
  • 黄镜名
  • 黄晨轩
  • 黄绍刚
  • 黄绍寒
  • 黄浩胜
  • 黄野胜
  • 黄识润
  • 黄伟捷
  • 黄鹏锦
  • 黄识翰
  • 黄晨翔
  • 黄镜勋
  • 黄晨云
  • 黄春翰
  • 黄识运
  • 黄星融
  • 黄识勋
  • 黄镜霖
  • 黄信霖
  • 黄信锦
  • 黄伟胜
  • 黄绍渊
  • 黄商翔
  • 黄秋潭
  • 黄镜锦
  • 黄识霖
  • 黄信勋
  • 黄识锦
  • 黄伟超
  • 黄绍捷
  • 黄星运
  • 黄紫胜
  • 黄春霖
  • 黄星锦
  • 黄商博
  • 黄浩顺
  • 黄海尊
  • 黄镜翰
  • 黄浩然
  • 黄镜运
  • 黄浩捷
  • 黄绍云
  • 黄绍闲
  • 黄紫然
  • 黄星润
  • 黄浩朝
  • 黄信翰
  • 黄幽锦
  • 黄晨超
  • 黄瀚川
  • 黄千凡
  • 黄少风
  • 黄文星
  • 黄方星
  • 黄文信
  • 黄方秋
  • 黄文春
  • 黄钦星
  • 黄朝信
  • 黄善誉
  • 黄朝拂
  • 黄博春

  黄姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 黄星博
  • 黄楷渊
  • 黄波豪
  • 黄敬寒
  • 黄识文
  • 黄星闲
  • 黄柏福
  • 黄楷博
  • 黄川峰
  • 黄新峰
  • 黄识方
  • 黄楠博
  • 黄熙顺
  • 黄熙高
  • 黄熙捷
  • 黄波清
  • 黄熙原
  • 黄鹏仁
  • 黄鹏元
  • 黄熙盛
  • 黄星渊
  • 黄新渊
  • 黄风顺
  • 黄肖博
  • 黄春豪
  • 黄祺峰
  • 黄风华
  • 黄裕瀚
  • 黄熙尧
  • 黄鹏嘉
  • 黄劲文
  • 黄信清
  • 黄施普
  • 黄鹏诚
  • 黄敬普
  • 黄波盛
  • 黄熙闲
  • 黄楠云
  • 黄鹏荣
  • 黄镜华
  • 黄敬洋
  • 黄柏华
  • 黄敬博
  • 黄星文
  • 黄祺云
  • 黄敬洪
  • 黄波云
  • 黄新洋
  • 黄熙峻
  • 黄柏博
  • 黄川洪
  • 黄建方
  • 黄熙刚
  • 黄建豪
  • 黄风豪
  • 黄波荣
  • 黄肖华
  • 黄靖闲
  • 黄冠雄
  • 黄波钦
  • 黄柏清
  • 黄风轻
  • 黄鹏文
  • 黄熙博
  • 黄建闲
  • 黄熙寒
  • 黄风栋
  • 黄信文
  • 黄冠文
  • 黄镜方
  • 黄风嘉
  • 黄信豪
  • 黄冠渊
  • 黄肖云
  • 黄川瀚
  • 黄建云
  • 黄琪洋
  • 黄敬恒
  • 黄星豪
  • 黄识福
  • 黄冠福
  • 黄楷瀚
  • 黄施豪
  • 黄敬云
  • 黄柏豪
  • 黄琪云
  • 黄建文
  • 黄侠文
  • 黄冠豪
  • 黄波嘉
  • 黄裕博
  • 黄星华
  • 黄风云
  • 黄劲博
  • 黄熙皓
  • 黄星雄
  • 黄镜豪
  • 黄风文
  • 黄信博
  • 黄鹏豪
  • 黄熙云
  • 黄熙欢
  • 黄波尧
  • 黄晖杰
  • 黄冠华
  • 黄风瑞
  • 黄风博
  • 黄楠雄
  • 黄镜文
  • 黄建雄
  • 黄风寒
  • 黄冠熊
  • 黄波元
  • 黄秋深
  • 黄熙胜
  • 黄建福
  • 黄新雄
  • 黄楠瀚
  • 黄敬瀚
  • 黄风诚
  • 黄琪渊
  • 黄识华
  • 黄新云
  • 黄新博
  • 黄新闲
  • 黄识豪
  • 黄风月
  • 黄熙栋
  • 黄鹏齐
  • 黄靖博
  • 黄敬清
  • 黄星福
  • 黄风元
  • 黄春文
  • 黄楷峰
  • 黄楷闲
  • 黄风杰
  • 黄熙清
  • 黄若峰
  • 黄国洪
  • 黄识帆
  • 黄镜帆
  • 黄浩峻
  • 黄浩洋
  • 黄鹏吉
  • 黄强恒
  • 黄浩气
  • 黄强洋
  • 黄浩修
  • 黄健洪
  • 黄雪峻
  • 黄晨峰
  • 黄彬洋
  • 黄浩高
  • 黄绍洋
  • 黄康峰
  • 黄国恒
  • 黄彬恒
  • 黄浩峰
  • 黄浩恒
  • 黄镜冰
  • 黄鹏旭
  • 黄镜向
  • 黄雪芹
  • 黄国峰
  • 黄浩原
  • 黄镜名
  • 黄健洋
  • 黄若恒
  • 黄瀚兴
  • 黄瀚庆
  • 黄瀚贤
  • 黄瀚辉
  • 黄瀚标
  • 黄瀚毅
  • 黄绍寒
  • 黄浩胜
  • 黄望杰
  • 黄识润
  • 黄若普
  • 黄浩渊
  • 黄鹏锦
  • 黄识翰
  • 黄风翰
  • 黄劲翰
  • 黄国欢
  • 黄波翰
  • 黄晨云
  • 黄春翰
  • 黄浩博
  • 黄浩尧
  • 黄健清
  • 黄望博
  • 黄悟云
  • 黄风润
  • 黄彬闲
  • 黄彬渊
  • 黄苑博
  • 黄风桦
  • 黄健闲

  黄姓历史名人:

  黄宗羲:明清之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、《宋元学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
  黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
  黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
  黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操受降,用火破曹。
  黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学习了黎族民间的纺织技术并加以改进和发明,晚年反归故里,传授纺织技术。
  黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
  黄歇:战国时楚相,因有功,被封为春伸侯,为战国时著名的四公子之一。

  黄姓聚集地:

  迁徙分布
  黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带;乒鹩诔,黄姓族人散居四方。有地北逃至河南中部,大批则被迫内迁到楚国腹地(今河北境),今黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地;菩沾缶倌锨ㄊ加谖鹘┠,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、陈、、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的不断迁徙和繁衍,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,以梅州居多,后发展成为广东大姓。北宋末,金兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开始移居台湾,后来又有不少人播迁至海外;菩帐俏夜桓霰冉系湫偷哪戏叫帐。
  台湾黄姓仅次于陈、林,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

  黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、布依、蛋等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广泛,居于广西、广东、湖南、云南、贵州的许多县、乡,以广西居多。

  堂号

  '宽和堂':汉代黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民一齐为他呼冤,终于平反昭雪。
  '江夏堂':后汉黄香,小时死了母亲,他对父亲最孝,夏天用扇子把父亲的席子扇凉,冬天把父亲的被褥暖热。人夸他的孝:'天下无双,江夏黄童!'
  黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。
 3. 五行属土的男孩名字大全

  [2020-05-29 16:43:00]

  五行属土的男孩名字大全颐和 颐然 颐真 颐年 颐朵 颐爱 颐志 颐贤 颐神 颐灵 颐光 阳光 阳春 阳和 阳曦阳明 阳煦 阳秋 阳朔 阳旭 阳林 阳平 阳城 阳景 阳嘉 阳焱 阳晖 阳霁 阳文 阳华阳......

 4. 查姓男宝宝起名_姓查的男孩名字(满分/高

  [2020-05-29 10:36:00]

  查氏流传的古老姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第一百七十一位,人口约一百零三万余,占全国人口总数的0.0054%左右。查姓自春秋时查延受姓肇始,至今有二千六、七百年历史。那么查姓男宝宝应该如何起名呢?我们......

 5. 2018年富有诗意的男孩名字属狗

  [2020-05-29 14:38:25]

  2018年富有诗意的男孩名字?、〖亚纶〗诗意的字:/纶/“纶”本义指纶巾,古代配有青丝带的头巾,用作人名意指帅气、豪迈。带有气宇轩昂、仪表堂堂的美好寓意。诗句:蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身——[唐·......

 6. 姜姓男宝宝起名_姓姜的男孩名字(满分/高

  [2020-05-29 11:07:00]

  姜姓在《百家姓》排第32,在2007年全国姓氏人口排名第60位,约占全国汉族人口的0.34%。那么姜姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 姜姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)姜皓天姜智月姜寒......

 7. 带荣字的男孩名字大全

  [2020-05-29 10:54:00]

  荣 繁体:榮 起名五行:木 姓名学笔画:14画 简体笔画:9画 读音:róng荣:光荣、兴旺,茂盛。象征兴盛、荣耀、光荣。意为繁荣茂盛、光荣。    《说文解字》释......

 8. 带金字的男宝宝起名大全

  [2020-05-29 09:11:00]

  金字的基本信息:拼音:jīn 简体总笔画:8 部首:金繁体:金 繁体总笔画:8 康熙字典笔画:8五行:金主要字义:五行为金,本义为金属。在人名中引申为富有、刚强、尊贵、权势等含义。使用此字的名人:......

 9. 谢姓男宝宝起名_姓谢的男孩名字(满分/高

  [2020-05-29 12:58:00]

  根据2013年百家姓排名,谢姓的人口已达到1000余万,大约占全国人口的0.79%。在全国的分布主要集中于广东、江西、湖南三省,大约占谢姓总人口的36%,那么谢姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧......

 10. 男孩子取名更应该考虑有助于事业发展

  [2020-05-29 16:47:00]

  怎样的取名有助于事业发展      在生辰八字中,依照八字四柱的五行属性,找出先天命格里的五行喜忌用神。再利用喜用神的五行属性取名,达到调合,以及......

 11. 上一条信息:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字
  下一条信息:带峰字的公司名字大全_用峰字起公司名字

  本文标题:黄姓男宝宝起名_姓黄的男孩名字(满分/高分)
  手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48734.html