• <option id="CJMpW"><link id="CJMpW"><canvas id="CJMpW"></canvas></link></option><acronym id="CJMpW"><legend id="CJMpW"><i id="CJMpW"><dt id="CJMpW"><ul id="CJMpW"></ul></dt></i></legend><form id="CJMpW"></form></acronym>

  1. <colgroup id="CJMpW"><area id="CJMpW"><aside id="CJMpW"></aside></area></colgroup>

    <sup id="CJMpW"></sup>

      郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)

      投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-09 12:14:00

      导语郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分),郭姓在宋版《百家姓》中位列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      郭姓在宋版《百家姓》中位列第144位。截至2015年,当代郭姓的人口达到1490余万,是中国第17大姓,大约占中国总人口的1.15%。那么郭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

      郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

      • 郭松嘉
      • 郭宝元
      • 郭宝谦
      • 郭涛荣
      • 郭伦荣
      • 郭松陌
      • 郭哲嘉
      • 郭哲荣
      • 郭伦旭
      • 郭哲语
      • 郭丰嘉
      • 郭松豪
      • 郭晋嘉
      • 郭展荣
      • 郭瀚月
      • 郭松福
      • 郭松图
      • 郭哲旭
      • 郭晋荣
      • 郭瀚元
      • 郭怀元
      • 郭瀚吉
      • 郭展君
      • 郭冠良
      • 郭柏江
      • 郭冠江
      • 郭柏君
      • 郭波言
      • 郭肖朋
      • 郭冠朋
      • 郭俊材
      • 郭建志
      • 郭瀚曲
      • 郭建利
      • 郭冠伯
      • 郭柏志
      • 郭哲言
      • 郭波杉
      • 郭炫谷
      • 郭建江
      • 郭建君
      • 郭泰君
      • 郭冠宏
      • 郭冠君
      • 郭劲杉
      • 郭泰贤
      • 郭炫庆
      • 郭果原
      • 郭冠震
      • 郭松庆
      • 郭柏德
      • 郭雨高
      • 郭松德
      • 郭柏辉
      • 郭丰贤
      • 郭果峰
      • 郭丰庆
      • 郭宜峰
      • 郭建庆
      • 郭柏毅
      • 郭果烈
      • 郭明高
      • 郭波贤
      • 郭冠辉
      • 郭涛庆
      • 郭果晋
      • 郭冠庆
      • 郭冠德
      • 郭柯辉
      • 郭冠霄
      • 郭丰旭
      • 郭果伦
      • 郭肖辉
      • 郭建贤
      • 郭松年
      • 郭建德
      • 郭柏震
      • 郭松辉
      • 郭松帆
      • 郭果展
      • 郭丰曲
      • 郭松啸
      • 郭柏兴
      • 郭松标
      • 郭果庭
      • 郭果哲
      • 郭劲辉
      • 郭冠兴
      • 郭果洋
      • 郭波毅
      • 郭俊标
      • 郭涛毅
      • 郭冠标
      • 郭炫毅
      • 郭风啸
      • 郭俊庆
      • 郭劲霄
      • 郭果恒
      • 郭建兴
      • 郭肖乐
      • 郭丰毅
      • 郭松毅
      • 郭俊贤
      • 郭冠贤
      • 郭建辉
      • 郭松全
      • 郭泰毅
      • 郭波庆
      • 郭果凌
      • 郭果洪
      • 郭泰庆
      • 郭柯泽
      • 郭瀚业
      • 郭泰谦
      • 郭冠鸿
      • 郭晋桦
      • 郭柏鸿
      • 郭哲桦
      • 郭建隆
      • 郭瀚义
      • 郭建绩
      • 郭柏霜
      • 郭肖谦
      • 郭冠灿
      • 郭株桦
      • 郭柯鸿
      • 郭柏遥
      • 郭冠泽
      • 郭瀚楠
      • 郭肖泽
      • 郭瀚群
      • 郭冠遥
      • 郭炫谦
      • 郭冠谦
      • 郭瀚敬
      • 郭宝义
      • 郭劲鸿
      • 郭宝祺
      • 郭果霖
      • 郭果易
      • 郭宜雨
      • 郭雨奇
      • 郭果桦
      • 郭雨东
      • 郭宜明
      • 郭果岸
      • 郭宜霖
      • 郭果东
      • 郭宜奇
      • 郭昊桦
      • 郭宜东
      • 郭东雨
      • 郭雨桦
      • 郭果璋
      • 郭宜桦
      • 郭东奇
      • 郭果秉
      • 郭雨果
      • 郭明桦
      • 郭雨树
      • 郭果林
      • 郭明东
      • 郭果奇
      • 郭果龙
      • 郭果达
      • 郭昊东
      • 郭果润
      • 郭雨杭
      • 郭果杭
      • 郭果来
      • 郭果季
      • 郭宜润
      • 郭果雨
      • 郭雨观
      • 郭果昊
      • 郭雨林
      • 郭晋林
      • 郭晋东
      • 郭晋奇
      • 郭晋宜
      • 郭伦林
      • 郭展杭
      • 郭哲奇
      • 郭展东
      • 郭晋枝
      • 郭哲东
      • 郭展奇
      • 郭展林
      • 郭哲果
      • 郭松奇
      • 郭果松
      • 郭丰林
      • 郭涛奇
      • 郭东涛
      • 郭果涛
      • 郭松林
      • 郭果谨
      • 郭明松
      • 郭昊松
      • 郭宜松

      郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

      • 郭展畅
      • 郭益宁
      • 郭益全
      • 郭轩年
      • 郭宝元
      • 郭展硕
      • 郭宝谦
      • 郭晋宇
      • 郭轩光
      • 郭益光
      • 郭伦荣
      • 郭展光
      • 郭哲宁
      • 郭展羽
      • 郭晋尘
      • 郭轩全
      • 郭晋全
      • 郭展玮
      • 郭宝天
      • 郭哲嘉
      • 郭展宁
      • 郭晋年
      • 郭哲荣
      • 郭晋宁
      • 郭伦旭
      • 郭哲宇
      • 郭哲语
      • 郭丰嘉
      • 郭晋嘉
      • 郭晋畅
      • 郭哲全
      • 郭展荣
      • 郭哲光
      • 郭展宇
      • 郭晋光
      • 郭轩宁
      • 郭哲玮
      • 郭松图
      • 郭哲旭
      • 郭晋荣
      • 郭丰硕
      • 郭晋辰
      • 郭展君
      • 郭冠良
      • 郭晋佑
      • 郭哲均
      • 郭展佑
      • 郭俊利
      • 郭幽志
      • 郭哲辰
      • 郭俊材
      • 郭展辰
      • 郭建志
      • 郭展志
      • 郭炫辰
      • 郭泰佑
      • 郭轩良
      • 郭伦辰
      • 郭宝宇
      • 郭建利
      • 郭俊延
      • 郭伦志
      • 郭柏志
      • 郭哲言
      • 郭哲利
      • 郭炫均
      • 郭炫谷
      • 郭益志
      • 郭泰君
      • 郭哲良
      • 郭泰辰
      • 郭泰延
      • 郭泰贤
      • 郭炫庆
      • 郭丰逸
      • 郭柏德
      • 郭昊庭
      • 郭松德
      • 郭丰贤
      • 郭俊欧
      • 郭依伦
      • 郭彤轩
      • 郭丰庆
      • 郭炫叶
      • 郭俊德
      • 郭果烈
      • 郭昊伦
      • 郭果晋
      • 郭冠德
      • 郭丰旭
      • 郭果伦
      • 郭松年
      • 郭建德
      • 郭昊哲
      • 郭丰磊
      • 郭岩哲
      • 郭果展
      • 郭丰曲
      • 郭果庭
      • 郭果哲
      • 郭泰德
      • 郭泰乐
      • 郭丰乐
      • 郭俊标
      • 郭炫逸
      • 郭炫毅
      • 郭俊庆
      • 郭俊逸
      • 郭肖乐
      • 郭丰毅
      • 郭丰宇
      • 郭昊轩
      • 郭泰欧
      • 郭俊贤
      • 郭松全
      • 郭泰逸
      • 郭泰毅
      • 郭幽德
      • 郭俊磊
      • 郭泰磊
      • 郭果凌
      • 郭炫德
      • 郭泰庆
      • 郭泰谦
      • 郭轩道
      • 郭宝驰
      • 郭益龙
      • 郭晋璋
      • 郭俊远
      • 郭晋桦
      • 郭哲运
      • 郭轩龙
      • 郭幽隆
      • 郭泰遥
      • 郭哲桦
      • 郭建隆
      • 郭建绩
      • 郭哲勋
      • 郭益达
      • 郭展运
      • 郭冠灿
      • 郭哲瑾
      • 郭致远
      • 郭轩达
      • 郭益瑾
      • 郭柏遥
      • 郭哲璋
      • 郭泰远
      • 郭炫绩
      • 郭哲龙
      • 郭展达
      • 郭晋龙
      • 郭晋达
      • 郭泰隆
      • 郭冠遥
      • 郭炫谦
      • 郭展融
      • 郭炫隆
      • 郭晋运
      • 郭展勋
      • 郭展龙
      • 郭宝义
      • 郭轩瑾
      • 郭轩璋
      • 郭益璋
      • 郭宝祺
      • 郭果易
      • 郭岩龙
      • 郭岩达
      • 郭依忠
      • 郭依征
      • 郭昊桦
      • 郭昊运
      • 郭果璋
      • 郭彤彤
      • 郭昊忠
      • 郭彤彤
      • 郭昊龙
      • 郭昊瑾
      • 郭果龙
      • 郭果达
      • 郭昊东
      • 郭果来
      • 郭果昊
      • 郭昊坤
      • 郭晋坤
      • 郭益彤
      • 郭晋林
      • 郭晋东
      • 郭晋奇
      • 郭晋宜
      • 郭伦林
      • 郭展杭
      • 郭展坤
      • 郭哲坤
      • 郭哲奇
      • 郭展东
      • 郭晋枝
      • 郭哲东
      • 郭轩忠

      郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

      • 郭益宁
      • 郭益全
      • 郭轩年
      • 郭展硕
      • 郭晋宇
      • 郭轩光
      • 郭益光
      • 郭轩舟
      • 郭峻宇
      • 郭展羽
      • 郭益瑜
      • 郭轩全
      • 郭轩瑜
      • 郭展玮
      • 郭轩宇
      • 郭哲宇
      • 郭轩羽
      • 郭轩睿
      • 郭益诚
      • 郭展宇
      • 郭益玮
      • 郭轩宁
      • 郭书宇
      • 郭轩齐
      • 郭哲玮
      • 郭轩玮
      • 郭峻玮
      • 郭轩诚
      • 郭益舟
      • 郭丰硕
      • 郭轩瑞
      • 郭峻余
      • 郭书辰
      • 郭星延
      • 郭晋辰
      • 郭幽余
      • 郭幽辰
      • 郭轩余
      • 郭信佑
      • 郭晋佑
      • 郭轩延
      • 郭哲均
      • 郭展佑
      • 郭益辰
      • 郭春佑
      • 郭幽志
      • 郭哲辰
      • 郭展辰
      • 郭信辰
      • 郭益壮
      • 郭信延
      • 郭炫辰
      • 郭泰佑
      • 郭书佑
      • 郭轩良
      • 郭伦辰
      • 郭宝宇
      • 郭俊延
      • 郭轩佑
      • 郭轩辰
      • 郭星辰
      • 郭炫均
      • 郭益志
      • 郭星余
      • 郭益延
      • 郭星佑
      • 郭泰辰
      • 郭泰延
      • 郭信卫
      • 郭丰逸
      • 郭幽逸
      • 郭星卫
      • 郭俊欧
      • 郭依城
      • 郭依伦
      • 郭彤轩
      • 郭炫叶
      • 郭岩轩
      • 郭金城
      • 郭春磊
      • 郭星欧
      • 郭幽锋
      • 郭丰磊
      • 郭岩哲
      • 郭尚轩
      • 郭炫逸
      • 郭昌轩
      • 郭岩峻
      • 郭俊逸
      • 郭幽磊
      • 郭岩书
      • 郭丰宇
      • 郭昊轩
      • 郭泰欧
      • 郭星磊
      • 郭信逸
      • 郭幽锐
      • 郭星逸
      • 郭春逸
      • 郭信磊
      • 郭泰逸
      • 郭幽德
      • 郭岩城
      • 郭施欧
      • 郭俊磊
      • 郭泰磊
      • 郭思远
      • 郭轩道
      • 郭益龙
      • 郭俊远
      • 郭益勋
      • 郭信阳
      • 郭哲运
      • 郭益锦
      • 郭轩龙
      • 郭幽隆
      • 郭轩锦
      • 郭川磊
      • 郭哲勋
      • 郭益达
      • 郭展运
      • 郭星阳
      • 郭致远
      • 郭轩达
      • 郭益瑾
      • 郭川逸
      • 郭泰远
      • 郭幽远
      • 郭展融
      • 郭晋运
      • 郭星远
      • 郭展勋
      • 郭轩瑾
      • 郭轩璋
      • 郭川卫
      • 郭益璋
      • 郭依钱
      • 郭岩龙
      • 郭昌坤
      • 郭岩达
      • 郭依忠
      • 郭昌运
      • 郭依征
      • 郭尚勋
      • 郭昌依
      • 郭金坤
      • 郭昊运
      • 郭岩昌
      • 郭昌融
      • 郭昊坤
      • 郭尚坤
      • 郭千玮
      • 郭轩坤
      • 郭晋坤
      • 郭益昌
      • 郭轩承
      • 郭益承
      • 郭益彤
      • 郭川永
      • 郭轩金
      • 郭展坤
      • 郭哲坤
      • 郭川玮
      • 郭轩忠
      • 郭修依
      • 郭益忠
      • 郭峻坤
      • 郭轩青
      • 郭丰岩
      • 郭灿余
      • 郭励佑
      • 郭远欧
      • 郭远志
      • 郭钟卫
      • 郭灿磊
      • 郭临辰
      • 郭钟余
      • 郭远余
      • 郭临卫
      • 郭远乐
      • 郭钟欧
      • 郭灿佑
      • 郭钟佑
      • 郭隆逸
      • 郭临磊
      • 郭远磊
      • 郭灿辰
      • 郭远逸
      • 郭远蝶
      • 郭钟辰
      • 郭灿卫
      • 郭灿逸
      • 郭钟逸
      • 郭远利
      • 郭钟磊
      • 郭灿延
      • 郭励延
      • 郭励磊
      • 郭灿欧
      • 郭隆佑

      郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

      • 郭书瑞
      • 郭涛诚
      • 郭书睿
      • 郭轩舟
      • 郭峻宇
      • 郭益瑜
      • 郭涛聚
      • 郭书诚
      • 郭涛瑞
      • 郭轩瑜
      • 郭峻豪
      • 郭书华
      • 郭峻诚
      • 郭峻福
      • 郭峻舟
      • 郭笑豪
      • 郭瀚仁
      • 郭轩睿
      • 郭益诚
      • 郭书宇
      • 郭轩齐
      • 郭峻齐
      • 郭涛睿
      • 郭涛齐
      • 郭峻玮
      • 郭轩诚
      • 郭益舟
      • 郭轩瑞
      • 郭峻余
      • 郭书辰
      • 郭星延
      • 郭书宏
      • 郭信佑
      • 郭星江
      • 郭书朋
      • 郭星伯
      • 郭信宏
      • 郭波秀
      • 郭信江
      • 郭春佑
      • 郭信辰
      • 郭益壮
      • 郭信秀
      • 郭信延
      • 郭书佑
      • 郭瀚西
      • 郭星朋
      • 郭星宏
      • 郭星辰
      • 郭星余
      • 郭星佑
      • 郭信朋
      • 郭昌峻
      • 郭信卫
      • 郭昌祖
      • 郭雨峻
      • 郭秋满
      • 郭星卫
      • 郭雨刚
      • 郭金城
      • 郭尚峻
      • 郭信万
      • 郭星辉
      • 郭春磊
      • 郭承峰
      • 郭星欧
      • 郭幽锋
      • 郭尚祖
      • 郭信辉
      • 郭春辉
      • 郭波锐
      • 郭明书
      • 郭尚轩
      • 郭星辉
      • 郭昌轩
      • 郭岩峻
      • 郭尚洪
      • 郭星复
      • 郭尚刚
      • 郭青书
      • 郭明峻
      • 郭施锋
      • 郭岩书
      • 郭星霄
      • 郭尚恒
      • 郭信震
      • 郭星磊
      • 郭信逸
      • 郭幽锐
      • 郭星逸
      • 郭春逸
      • 郭信磊
      • 郭青峰
      • 郭明刚
      • 郭施欧
      • 郭昌恒
      • 郭金峰
      • 郭思远
      • 郭信阳
      • 郭信泽
      • 郭益锦
      • 郭春泽
      • 郭轩锦
      • 郭川磊
      • 郭川辉
      • 郭川锋
      • 郭星阳
      • 郭川逸
      • 郭星鸿
      • 郭信聪
      • 郭星远
      • 郭峻翰
      • 郭峻霖
      • 郭川震
      • 郭星泽
      • 郭川卫
      • 郭春鸿
      • 郭星泽
      • 郭信鸿
      • 郭青尚
      • 郭昌翰
      • 郭依钱
      • 郭昌坤
      • 郭尚昌
      • 郭金承
      • 郭昌运
      • 郭尚霖
      • 郭尚雨
      • 郭尚勋
      • 郭昌依
      • 郭昌承
      • 郭金坤
      • 郭承昌
      • 郭岩昌
      • 郭昌霖
      • 郭雨青
      • 郭明锦
      • 郭岸青
      • 郭明昌
      • 郭尚锦
      • 郭昌雨
      • 郭昌秉
      • 郭雨昌
      • 郭昌融
      • 郭昌明
      • 郭昌锦
      • 郭昌润
      • 郭尚翰
      • 郭尚青
      • 郭承雨
      • 郭尚岸
      • 郭尚坤
      • 郭川诚
      • 郭千玮
      • 郭益昌
      • 郭轩承
      • 郭益承
      • 郭峻明
      • 郭川豪
      • 郭川永
      • 郭峻昌
      • 郭千靖
      • 郭轩金
      • 郭川港
      • 郭川玮
      • 郭川平
      • 郭川晖
      • 郭川靖
      • 郭川布
      • 郭川齐
      • 郭书雨
      • 郭修依
      • 郭川熙
      • 郭川弘
      • 郭书明
      • 郭千华
      • 郭峻坤
      • 郭轩青
      • 郭书承
      • 郭川韶
      • 郭千玄
      • 郭书昌
      • 郭川瑞
      • 郭千瑜
      • 郭川睿
      • 郭尚涛
      • 郭青涛
      • 郭雨翼
      • 郭尚济
      • 郭昌济
      • 郭涛承
      • 郭昌涛
      • 郭金涛
      • 郭钟卫
      • 郭钟余
      • 郭鸿锋
      • 郭钟江
      • 郭钟欧
      • 郭钟佑
      • 郭钟震

      郭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

      • 郭瀚文
      • 郭涛诚
      • 郭涛华
      • 郭涛荣
      • 郭涛聚
      • 郭松陌
      • 郭涛瑞
      • 郭峻豪
      • 郭书华
      • 郭峻福
      • 郭松豪
      • 郭笑豪
      • 郭瀚泽
      • 郭瀚仁
      • 郭瀚月
      • 郭涛源
      • 郭松福
      • 郭瀚鸿
      • 郭涛睿
      • 郭涛齐
      • 郭瀚元
      • 郭怀元
      • 郭瀚吉
      • 郭书宏
      • 郭波江
      • 郭星江
      • 郭书朋
      • 郭星伯
      • 郭信宏
      • 郭柏江
      • 郭冠江
      • 郭波言
      • 郭肖朋
      • 郭风宏
      • 郭波秀
      • 郭信江
      • 郭冠朋
      • 郭瀚西
      • 郭瀚曲
      • 郭星朋
      • 郭冠伯
      • 郭星宏
      • 郭波杉
      • 郭瀚名
      • 郭建江
      • 郭冠宏
      • 郭信朋
      • 郭冠震
      • 郭雨峻
      • 郭秋满
      • 郭雨高
      • 郭雨刚
      • 郭柏辉
      • 郭果峰
      • 郭宜峰
      • 郭明高
      • 郭波贤
      • 郭信万
      • 郭波辉
      • 郭星辉
      • 郭冠辉
      • 郭涛庆
      • 郭承峰
      • 郭柯辉
      • 郭冠霄
      • 郭肖辉
      • 郭信辉
      • 郭明恒
      • 郭柏震
      • 郭春辉
      • 郭松辉
      • 郭波锐
      • 郭松帆
      • 郭柏兴
      • 郭劲辉
      • 郭冠兴
      • 郭果洋
      • 郭明书
      • 郭波毅
      • 郭涛辉
      • 郭涛兴
      • 郭星辉
      • 郭涛毅
      • 郭尚洪
      • 郭星复
      • 郭风啸
      • 郭劲霄
      • 郭果恒
      • 郭建兴
      • 郭明峻
      • 郭星霄
      • 郭尚恒
      • 郭信震
      • 郭涛帆
      • 郭建辉
      • 郭风兴
      • 郭青峰
      • 郭波庆
      • 郭明刚
      • 郭涛冰
      • 郭昌恒
      • 郭果洪
      • 郭金峰
      • 郭柯泽
      • 郭瀚业
      • 郭冠鸿
      • 郭柏鸿
      • 郭信泽
      • 郭春泽
      • 郭瀚义
      • 郭川辉
      • 郭柏霜
      • 郭柯鸿
      • 郭冠泽
      • 郭瀚楠
      • 郭瀚晖
      • 郭肖泽
      • 郭星鸿
      • 郭瀚群
      • 郭波鸿
      • 郭峻翰
      • 郭峻霖
      • 郭瀚敬
      • 郭川震
      • 郭波泽
      • 郭星泽
      • 郭风泽
      • 郭劲鸿
      • 郭春鸿
      • 郭风鸿
      • 郭星泽
      • 郭信鸿
      • 郭果霖
      • 郭宜雨
      • 郭雨奇
      • 郭昌翰
      • 郭雨东
      • 郭宜明
      • 郭尚霖
      • 郭果岸
      • 郭宜霖
      • 郭尚雨
      • 郭东雨
      • 郭雨桦
      • 郭昌霖
      • 郭雨青
      • 郭果秉
      • 郭明锦
      • 郭雨果
      • 郭明桦
      • 郭雨树
      • 郭明东
      • 郭雨明
      • 郭岸青
      • 郭明昌
      • 郭昌雨
      • 郭昌秉
      • 郭雨昌
      • 郭昌明
      • 郭果润
      • 郭雨杭
      • 郭雨润
      • 郭昌润
      • 郭尚翰
      • 郭承雨
      • 郭雨翰
      • 郭宜润
      • 郭尚岸
      • 郭果雨
      • 郭雨观
      • 郭明翰
      • 郭雨林
      • 郭峻明
      • 郭川豪
      • 郭川港
      • 郭川平
      • 郭川晖
      • 郭川布
      • 郭书雨
      • 郭川熙
      • 郭川弘
      • 郭书明
      • 郭千华
      • 郭千玄
      • 郭明涛
      • 郭涛岸
      • 郭涛奇
      • 郭明济
      • 郭东涛
      • 郭果涛
      • 郭涛明
      • 郭尚涛
      • 郭明松
      • 郭涛秉
      • 郭青涛
      • 郭涛东
      • 郭雨翼
      • 郭尚济
      • 郭松明
      • 郭昌济

      郭姓历史名人:

      郭子仪:唐朝名将,在中唐平息安史之乱,德宗时被尊为尚父,亦称郭令公。
      郭守敬:元代科学家,为元代杰出的天文学家、水利学家和数学家,他主持编制了《授时历》,施行达360年,为我国历史上施行最久的历法。
      郭嘉:三国时,魏曹操之谋士。多谋善战,屡建谋功,尤以官渡之战显名。死时年仅38岁。
      郭璞:东晋训诂学家。博学多才,好古文奇字,注释《尔雅》、《穆天子传》、《山海经》、《楚辞》等为后世注疏家所推重。
      郭解:西汉游侠。折节以俭,以德报怨。
      郭纵:战国时,大工商业者。因经营铁冶炼铸造业而成为巨富。

      郭姓聚集地:

      迁徙分布
      春秋战国时期,郭氏除留居于今河南、陕西、山西省外,已播迁于山东、河北。至秦、汉时,郭氏有部分人徙居江南:捍捌湟院蟮慕铣な逼谀,太原一直是郭氏的发展繁衍中心。此外,郭氏在汉代又有居于今内蒙、甘肃、四川、安徽者。三国时吴国有富春人(今属浙江)郭成。晋代有武昌人(今属湖北)郭翻,闻喜人(今属山西)郭璞于西晋末避乱徙居建康(今江苏南京)。唐初与唐末,河南郭氏曾两次向福建迁徙:一是唐总章年间光州固始人郭淑翁随陈政、陈元光父子入闽开辟漳州,在龙溪郭埭乡安家落户,又有将将佐郭益,亦随陈氏父子入闽;一是郭嵩随王审知从弟王想入闽,家于新宁,子孙传衍于仙游、莆田及南安之蓬岛乡。1127年,宋高宗南逃,大批中原人随之逃到江南,居于江苏、浙江、湖北、湖南、江西、福建、两广,其中也有不少郭姓人。以后并有部分人从台湾远徙欧美及东南亚。
      台湾郭姓以台南最多,次为台北和嘉义。在台湾百家姓中名列第十四位。据史载,大陆郭姓迁居入台始于明末清初,最早是福建和广东两地的郭姓后代,随大陆人氏“筚路蓝缕,以启山林”而成行于台的,以后入台郭姓日渐增多,遂使郭姓在台世代相传。
      堂号
      '尊贤堂':战国时燕昭王招贤,郭隗对他说:'你有招贤,先从我开始。你对我当贤人尊重,比我贤的人就会找你来了。'于是昭王给他建了宫室曰金台,并把他当作老师来尊重。于是乐毅、邹衍、剧辛及其他有才能的人皆来归附燕国。燕国于是强大起来。
      郭姓另外还有'太原'、'华阴'、'冯翊'、'汾阳'等堂号。
     1. 瞿姓男宝宝起名_姓瞿的男孩名字(满分/高

      [2020-04-09 11:10:00]

      现今瞿姓人口约40万,占全国总人口的0.003%,在中国姓氏人口数量上排名第205位。那么瞿姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 瞿姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)瞿敬洪瞿荣利瞿敬峰瞿琪洋......

     2. 周姓男宝宝起名_姓周的男孩名字(满分/高

      [2020-04-09 09:21:00]

      当代周姓的人口已达2400多万,为全国第九大姓,大约占全国人口的2.02%。在全国的分布:湖南、四川、江苏、湖北四省,大约占周姓总人口的34%:暇幼×酥苄兆苋丝诘10%,为周姓第一大省。那么周姓男......

     3. 带凡字的男孩名字大全

      [2020-04-09 15:26:00]

      凡 繁体:凡 起名五行:水 姓名学笔画:3画 简体笔画:3画 读音:fán凡:意为总共,总计,平常,寻常,大概,大略。    《说文解字》释云:最括也。从二,二,偶也......

     4. 带治字的男孩名字大全

      [2020-04-09 14:20:00]

      治 繁体:治 起名五行:水 姓名学笔画:9画 简体笔画:8画 读音:zhì治:治字的含义主要是指管理、治理等。    《说文解字》释云:水。出東萊曲城陽丘山,南入海。......

     5. 余姓男宝宝起名_姓余的男孩名字(满分/高

      [2020-04-09 20:38:00]

      余姓,起源于姬姓,东周春秋时期秦国上卿由余之后。中国百家姓氏之一,据2000年全国第五次人口普查统计结果显示,中国大陆余姓人口约460余万,约占中国人口总数的0.38%,排名第51位,那么余姓男宝宝应......

     6. 易姓男宝宝起名_姓易的男孩名字(满分/高

      [2020-04-09 13:28:00]

      当代易姓的人口已达到170多万,排在全国第一百零六位,大约占全国人口的0.14%。如今主要集中于湖南、四川、湖北、重庆四省市,大约占易姓总人口的76%,那么易姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。......

     7. 霸气十足的男孩子起名2018

      [2020-04-09 14:29:45]

      狗年适合男宝宝的名字?、属狗男孩使用单人旁的字起好听的名字(代表事业有成)俊凯[字义解释]——俊:字义是相貌清秀好看,雄健,英武,如俊俏。凯:字义是成功,胜利,收获。起名寓意:清新俊逸、功成名就、满载......

     8. 五行缺土男孩怎样取名

      [2020-04-09 12:18:56]

      家长们在为男孩运用八字起名时,会根据男孩的生辰八字和生肖算出命理的五行,其中只有金、木、水、火,而缺土时,即为五行缺土。而五行俱全才吉利,那么这时家长们想要补足男孩命理五行时,不妨来到起名网八字起名栏......

     9. 上一条信息:郭姓女宝宝起名_姓郭的女孩名字(满分/高分)
      下一条信息:马姓女宝宝起名_姓马的女孩名字(满分/高分)

      本文标题:郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)
      手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48759.html