• <audio id="hNSIA"></audio><p id="hNSIA"><span id="hNSIA"><mark id="hNSIA"></mark></span></p>

     <dd id="hNSIA"><fieldset id="hNSIA"></fieldset></dd>

         <i id="hNSIA"><ul id="hNSIA"></ul></i><datalist id="hNSIA"><i id="hNSIA"><param id="hNSIA"><datalist id="hNSIA"></datalist><aside id="hNSIA"></aside></param></i></datalist>

         <cite id="hNSIA"><legend id="hNSIA"><acronym id="hNSIA"></acronym></legend></cite>

         郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)

         投稿:Hickey 来源:起名网 2020-03-31 12:52:00

         导语郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分),郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

         郑姓在宋版《百家姓》中排名第七位。至2006年,根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明,按人口排序,郑姓在中国大陆为第二十一大姓(在台湾地区是第十二大姓)。大陆郑姓人口约为936万,约占大陆总人口的0.78%。那么郑姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

         郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

         • 郑乔月
         • 郑皓月
         • :
         • 郑棋文
         • 郑乔天
         • 郑棋天
         • 郑皓文
         • 郑皓天
         • 郑景元
         • 郑景天
         • 郑棕天
         • 郑景文
         • 郑棋元
         • 郑博月
         • 郑棕元
         • 郑博元
         • 郑皓元
         • 郑皓方
         • 郑智元
         • 郑杰元
         • 郑渊元
         • 郑杰方
         • :
         • 郑乔文
         • 郑乔宁
         • 郑渊嘉
         • 郑景宁
         • 郑楠耀
         • 郑渊荣
         • 郑云轻
         • 郑智嘉
         • 郑博嘉
         • 郑皓荣
         • 郑皓福
         • 郑敬耀
         • 郑敬瀚
         • 郑尧荣
         • 郑杰豪
         • 郑乔华
         • 郑博荣
         • 郑棕宁
         • 郑乔豪
         • 郑皓嘉
         • 郑棋豪
         • 郑景豪
         • 郑智荣
         • 郑景嘉
         • 郑楷瀚
         • 郑敬腾
         • 郑楠瀚
         • 郑棋嘉
         • 郑棕嘉
         • 郑楷腾
         • 郑雄荣
         • 郑杰宁
         • 郑皓宁
         • 郑棋荣
         • 郑乔嘉
         • 郑棋语
         • 郑棕华
         • 郑棋福
         • 郑尧畅
         • 郑敬凡
         • 郑敬琦
         • 郑敬照
         • 郑煜祺
         • 郑熙敬
         • 郑鼎业
         • 郑祺义
         • 郑敬驰
         • 郑熙楠
         • 郑敬晖
         • 郑涛东
         • 郑松昊
         • 郑敬群
         • 郑琪义
         • 郑楠敬
         • 郑琪熙
         • 郑楠鼎
         • 郑杰鹤
         • 郑楠义
         • 郑尧鹤
         • 郑敬熙
         • 郑松林
         • 郑楠楠
         • 郑楠晖
         • 郑楷敬
         • 郑敬楠
         • 郑楠熙
         • 郑丰季
         • 郑楷熙
         • 郑熙楷
         • 郑鼎义
         • 郑丰林
         • 郑敬里
         • 郑楷群
         • 郑熙义
         • 郑楷琦
         • 郑松奇
         • 郑楠楷
         • 郑敬港
         • 郑涛奇
         • 郑敬业
         • 郑敬楷
         • 郑楷义
         • 郑敬敬
         • 郑松腾
         • 郑松瀚
         • 郑尧瀚
         • 郑杰腾
         • 郑深蓝
         • 郑棋瀚
         • 郑乔腾
         • 郑棋腾
         • 郑棕宝
         • 郑棕耀
         • 郑景宝
         • 郑棕腾
         • 郑景瀚
         • 郑棋宝
         • 郑皓耀
         • 郑乔耀
         • 郑杰瀚
         • 郑杰宝
         • 郑尧腾
         • 郑杰耀
         • 郑皓腾
         • 郑桦鸿
         • 郑向乔
         • 郑朴鸿
         • 郑旭庭
         • 郑旭尧
         • 郑名尧
         • 郑旭乔
         • 郑向杰
         • 郑名景
         • 郑吉杰
         • 郑名杉
         • 郑向言
         • 郑名凯
         • 郑向凯
         • 郑名乔
         • 郑旭哲
         • 郑曲杰
         • 郑旭杰
         • 郑旭博
         • 郑旭棋
         • 郑曲博
         • 郑名杰
         • 郑吉凯
         • 郑旭清
         • 郑旭栋
         • 郑吉宏
         • 郑旭云
         • 郑旭渊
         • 郑旭皓
         • 郑向皓
         • 郑旭智
         • 郑旭伦
         • 郑全杰
         • 郑名皓
         • 郑旭志
         • 郑桦谦
         • 郑冰杰
         • 郑桦高
         • 郑旭耀
         • 郑瑾高
         • 郑瑾原
         • 郑晓耕
         • 郑晓桐
         • 郑桦恒
         • 郑旭瀚
         • 郑旭腾
         • 郑鹏君
         • 郑桦洋
         • 郑桦哲
         • :哺
         • 郑天凯
         • 郑松庆
         • 郑文皓
         • 郑文尧
         • 郑雨杭
         • 郑天杰
         • 郑果易
         • 郑月皓
         • 郑果雨
         • 郑东奇
         • 郑木棕
         • 郑月乔
         • 郑木乔
         • 郑果明
         • 郑果岸
         • 郑宜东
         • 郑松德
         • 郑月普
         • 郑松标
         • 郑方杰
         • 郑文栋
         • 郑月凯
         • 郑果来

         郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

         • 郑乔天
         • 郑棋天
         • 郑皓天
         • 郑智天
         • 郑景天
         • 郑棕天
         • 郑智元
         • 郑乔宁
         • 郑景宁
         • 郑楠耀
         • 郑智嘉
         • 郑圣耀
         • 郑敬耀
         • 郑智玮
         • 郑棕宁
         • 郑智图
         • 郑智荣
         • 郑敬腾
         • 郑圣腾
         • 郑楷腾
         • 郑智畅
         • 郑杰宁
         • 郑皓宁
         • 郑智硕
         • 郑尧畅
         • 郑智宁
         • 郑敬照
         • 郑圣鼎
         • 郑煜祺
         • 郑鼎业
         • 郑敬驰
         • 郑松昊
         • 郑鼎烟
         • 郑楠鼎
         • 郑丰季
         • 郑丰昊
         • 郑圣驰
         • 郑鼎义
         • 郑丰林
         • 郑敬里
         • 郑松腾
         • 郑丰耀
         • 郑杰腾
         • 郑乔腾
         • 郑智腾
         • 郑棋腾
         • 郑棕宝
         • 郑棕耀
         • 郑景宝
         • 郑棕腾
         • 郑棋宝
         • 郑皓耀
         • 郑乔耀
         • 郑杰宝
         • 郑尧腾
         • 郑杰耀
         • 郑智宝
         • 郑皓腾
         • 郑亦凌
         • 郑全佑
         • 郑亦哲
         • 郑旭庭
         • 郑全智
         • 郑亦展
         • 郑宇哲
         • 郑宇庭
         • 郑瑾隆
         • 郑旭哲
         • 郑亦伦
         • 郑亦志
         • 郑亦智
         • 郑旭智
         • 郑旭伦
         • 郑亦烈
         • 郑全杰
         • 郑宇志
         • 郑亦庭
         • 郑旭志
         • 郑宇智
         • 郑旭耀
         • 郑瑾高
         • 郑瑾原
         • 郑晓耕
         • 郑光耀
         • 郑瑾烈
         • 郑道哲
         • 郑晓桐
         • 郑宇宝
         • 郑瑾轩
         • 郑旭腾
         • 郑达城
         • 郑瑾哲
         • 郑晓城
         • 郑亦耀
         • 郑宇耀
         • 郑宇腾
         • 郑桦哲
         • 郑天凯
         • 郑彤彤
         • 郑昊岩
         • 郑天杰
         • 郑果易
         • 郑依征
         • 郑昊忠
         • 郑松德
         • 郑丰磊
         • 郑果来
         • 郑昊坤
         • 郑天景
         • 郑丰乐
         • 郑果昊
         • 郑昊东
         • 郑天皓
         • 郑丰贤
         • 郑依忠
         • 郑天智
         • 郑天栋
         • 郑彤彤
         • 郑玮天
         • 郑月宁
         • 郑智宇
         • 郑天荣
         • 郑智光
         • 郑皓光
         • 郑天硕
         • 郑月畅
         • 郑荣天
         • 郑棋全
         • 郑智旭
         • 郑天玮
         • 郑智全
         • 郑尧光
         • 郑棕光
         • 郑棋光
         • 郑景光
         • 郑皓全
         • 郑昊松
         • 郑楷韬
         • 郑畅翔
         • 郑玮智
         • 郑荣智
         • 郑果晋
         • 郑昊庭
         • 郑果伦
         • 郑果展
         • 郑果哲
         • 郑昊轩
         • 郑昊伦
         • 郑果庭
         • 郑依伦
         • 郑果凌
         • 郑昊哲
         • 郑彤轩
         • 郑敬冬
         • 郑古章
         • 郑棋隆
         • 郑景灿
         • 郑智灿
         • 郑古振
         • 郑景隆
         • 郑皓隆
         • 郑杰遥
         • 郑智谦
         • 郑智远
         • 郑冬彬
         • 郑古翎
         • 郑冬健
         • 郑棋励
         • 郑皓哲
         • 郑敬璋
         • 郑敬达
         • 郑棋耿
         • 郑乔哲
         • 郑木泰
         • 郑乔晋
         • 郑天幽
         • 郑敬瑾
         • 郑宝宇
         • 郑鼎达
         • 郑智高
         • 郑楷瑾
         • 郑古易
         • 郑杰哲
         • 郑鼎勋
         • 郑天南
         • 郑智伦
         • 郑圣达
         • 郑景庭
         • 郑天柏
         • 郑鼎龙
         • 郑杰伦
         • 郑杰晋
         • 郑鼎璋
         • 郑玉彤
         • 郑楠璋
         • 郑楷龙
         • 郑鼎融
         • 郑天劲
         • 郑棋哲
         • 郑棋伦

         郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

         • 郑朝引
         • 郑钦玮
         • 郑善玮
         • 郑朝境
         • 郑圣耀
         • 郑捷玮
         • 郑智玮
         • 郑朝玮
         • 郑捷硕
         • 郑钦维
         • 郑朝维
         • 郑圣腾
         • 郑朝硕
         • 郑智硕
         • 郑善维
         • 郑圣川
         • 郑圣鼎
         • 郑捷誉
         • 郑靖意
         • 郑新圣
         • 郑善誉
         • 郑圣驰
         • 郑圣靖
         • 郑朝誉
         • 郑圣傲
         • 郑懿轩
         • 郑宇善
         • 郑任延
         • 郑宇盛
         • 郑亦凌
         • 郑宇轩
         • 郑全佑
         • 郑亦哲
         • 郑如佑
         • 郑亦顺
         • 郑亦辰
         • 郑亦轩
         • 郑亦展
         • 郑西翔
         • 郑宇哲
         • 郑宇庭
         • 郑亦佑
         • 郑舟轩
         • 郑宇捷
         • 郑西轩
         • 郑任翔
         • 郑宇均
         • 郑宇辰
         • 郑亦伦
         • 郑舟佑
         • 郑亦斯
         • 郑亦钦
         • 郑亦志
         • 郑亦智
         • 郑宇翔
         • 郑亦善
         • 郑亦均
         • 郑宇超
         • 郑宇胜
         • 郑亦余
         • 郑宇顺
         • 郑宇刚
         • 郑亦烈
         • 郑亦延
         • 郑宇志
         • 郑亦庭
         • 郑亦城
         • 郑亦尊
         • 郑亦峻
         • 郑舟辰
         • 郑宇峻
         • 郑亦书
         • 郑宇智
         • 郑宇恩
         • 郑亦胜
         • 郑亦笑
         • 郑亦秀
         • 郑识辰
         • 郑镜辰
         • 郑识均
         • 郑镜余
         • 郑韵辰
         • 郑宇宝
         • 郑瑾轩
         • 郑镜延
         • 郑达城
         • 郑晓城
         • 郑镜佑
         • 郑亦耀
         • 郑宇耀
         • 郑识佑
         • 郑识延
         • 郑宇腾
         • 郑昊岩
         • 郑依征
         • 郑昌依
         • 郑岩坤
         • 郑丰磊
         • 郑昊坤
         • 郑昌坤
         • 郑岩昌
         • 郑金坤
         • 郑依忠
         • 郑玮天
         • 郑玮仁
         • 郑智宇
         • 郑引诚
         • 郑天硕
         • 郑捷宇
         • 郑捷亦
         • 郑朝羽
         • 郑天玮
         • 郑善宇
         • 郑钦宇
         • 郑朝亦
         • 郑少维
         • 郑睿翔
         • 郑瑜翔
         • 郑玮翔
         • 郑瑞翔
         • 郑畅翔
         • 郑玮智
         • 郑玮胜
         • 郑依城
         • 郑尚轩
         • 郑岩城
         • 郑金城
         • 郑昌轩
         • 郑昊轩
         • 郑依伦
         • 郑岩书
         • 郑彤轩
         • 郑圣永
         • 郑钦阳
         • 郑世伟
         • 郑捷阳
         • 郑捷远
         • 郑智远
         • 郑新永
         • 郑天幽
         • 郑捷轩
         • 郑宝宇
         • 郑鼎勋
         • 郑钦轩
         • 郑圣锦
         • 郑圣达
         • 郑朝城
         • 郑世坤
         • 郑鼎融
         • 郑钦境
         • 郑丰岩
         • 郑宇良
         • 郑西辰
         • 郑亦刚
         • 郑西佑
         • 郑亦良
         • 郑宇耿
         • 郑丰逸
         • 郑尚坤
         • 郑天翔
         • 郑诚翔
         • 郑岩哲
         • 郑岩轩
         • 郑岩峻
         • 郑朝轩
         • 郑捷益
         • 郑圆融
         • 郑新融
         • 郑圣龙
         • 郑圣瑾
         • 郑引泰
         • 郑智城
         • 郑任轩
         • 郑亦晋
         • 郑捷羽
         • 郑朝宇
         • 郑朝远
         • 郑玮韵
         • 郑新勋
         • 郑朝阳
         • 郑善轩
         • 郑智轩

         郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

         • 郑捷文
         • 郑朝文
         • 郑捷方
         • 郑善仁
         • 郑朝仁
         • 郑朝方
         • 郑博仁
         • 郑朝引
         • 郑渊仁
         • 郑捷仁
         • 郑钦玮
         • 郑博瑞
         • 郑钦瑞
         • 郑善诚
         • 郑捷实
         • 郑善玮
         • 郑朝诚
         • 郑捷睿
         • 郑捷豪
         • 郑新瀚
         • :
         • 郑捷韶
         • 郑朝境
         • 郑朝睿
         • 郑钦华
         • 郑捷玮
         • :
         • 郑善睿
         • 郑捷诚
         • 郑朝韶
         • 郑朝玮
         • 郑博齐
         • 郑捷硕
         • 郑博诚
         • 郑朝豪
         • 郑渊诚
         • 郑捷华
         • 郑朝齐
         • 郑朝实
         • 郑朝银
         • 郑博睿
         • 郑善韶
         • 郑钦维
         • 郑朝维
         • 郑朝瑞
         • 郑朝硕
         • 郑捷齐
         • 郑钦睿
         • 郑钦豪
         • 郑钦诚
         • 郑裕瀚
         • 郑朝华
         • 郑钦韶
         • 郑善维
         • 郑捷瑜
         • 郑钦瑜
         • 郑圣川
         • 郑靖川
         • 郑熙川
         • 郑新川
         • 郑靖晖
         • 郑熙裕
         • 郑捷誉
         • 郑靖意
         • 郑涛承
         • 郑裕熙
         • 郑靖熙
         • 郑新靖
         • 郑新圣
         • 郑裕新
         • 郑善誉
         • 郑靖新
         • 郑熙靖
         • 郑圣靖
         • 郑新晖
         • 郑新熙
         • 郑靖裕
         • 郑裕靖
         • 郑朝誉
         • 郑钦瀚
         • 郑善瀚
         • 郑捷瀚
         • 郑朝瀚
         • 郑宇善
         • 郑舟书
         • 郑任延
         • 郑如盛
         • 郑西宵
         • 郑任宏
         • 郑宇盛
         • 郑任清
         • 郑如佑
         • 郑亦顺
         • 郑西翔
         • 郑名捷
         • 郑名斯
         • 郑向盛
         • 郑百胜
         • 郑名善
         • 郑舟轩
         • 郑宇捷
         • 郑西轩
         • 郑任翔
         • 郑西宏
         • 郑名峻
         • 郑舟洋
         • 郑舟宏
         • 郑舟佑
         • 郑亦斯
         • 郑如峰
         • 郑亦钦
         • 郑任江
         • 郑润聪
         • 郑西超
         • 郑亦善
         • 郑名祖
         • 郑宇超
         • 郑任峻
         • 郑任盛
         • 郑宇胜
         • 郑宇顺
         • 郑宇刚
         • 郑西峰
         • 郑舟朋
         • 郑亦尊
         • 郑亦峻
         • 郑舟辰
         • 郑宇峻
         • 郑亦书
         • 郑舟超
         • 郑向超
         • 郑亦胜
         • 郑西博
         • 郑如云
         • 郑亦笑
         • 郑亦秀
         • 郑识辰
         • 郑镜辰
         • 郑识均
         • 郑冰释
         • 郑镜余
         • 郑镜朋
         • 郑任瀚
         • 郑镜江
         • 郑润峻
         • 郑润刚
         • 郑镜延
         • :簿
         • 郑镜佑
         • 郑润书
         • 郑镜宏
         • 郑识佑
         • 郑识延
         • 郑识江
         • 郑识宏
         • 郑尚明
         • 郑少博
         • 郑昌依
         • 郑金承
         • 郑少云
         • 郑雨青
         • 郑仁顺
         • 郑昌秉
         • 郑尚雨
         • 郑明昌
         • 郑文胜
         • 郑昌雨
         • 郑方善
         • 郑承昌
         • 郑方超
         • 郑青尚
         • 郑方胜
         • 郑昌坤
         • 郑尚昌
         • 郑尚青
         • 郑昌承
         • 郑文钦
         • 郑文盛
         • 郑岩昌
         • 郑承雨
         • 郑金坤
         • 郑文顺
         • 郑岸青
         • 郑尚岸
         • 郑钦帆
         • 郑钦冰
         • 郑钦舟
         • 郑玮仁
         • 郑瑜文
         • 郑瑞文
         • 郑捷帆
         • 郑云舟
         • 郑引诚
         • 郑誓文
         • 郑诚文
         • :
         • 郑仁华
         • 郑捷宇
         • 郑文诚
         • 郑文瑜

         郑姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

         • :
         • 郑棋文
         • 郑皓文
         • 郑博文
         • 郑捷文
         • 郑博方
         • 郑景文
         • 郑朝文
         • 郑捷方
         • 郑博月
         • 郑朝方
         • 郑博元
         • 郑博仁
         • 郑皓方
         • 郑雄文
         • 郑渊元
         • 郑杰方
         • 郑渊仁
         • :
         • 郑乔文
         • 郑博瑞
         • 郑渊嘉
         • 郑博福
         • 郑渊荣
         • 郑云轻
         • 郑捷豪
         • 郑新瀚
         • :
         • 郑博嘉
         • 郑皓福
         • 郑钦华
         • 郑博闻
         • 郑敬瀚
         • :
         • 郑杰豪
         • 郑乔华
         • 郑博荣
         • 郑乔豪
         • 郑棋豪
         • 郑博齐
         • 郑景豪
         • 郑博诚
         • 郑朝豪
         • 郑楷瀚
         • 郑渊诚
         • 郑捷华
         • 郑楠瀚
         • 郑博睿
         • 郑雄豪
         • 郑雄荣
         • 郑钦豪
         • 郑裕瀚
         • 郑朝华
         • 郑熙瀚
         • 郑棕华
         • 郑棋福
         • 郑博华
         • 郑博豪
         • 郑熙川
         • 郑敬凡
         • 郑靖晖
         • 郑熙敬
         • 郑云鹤
         • 郑涛明
         • 郑熙楠
         • 郑敬晖
         • 郑熙裕
         • 郑涛东
         • 郑涛承
         • 郑琪熙
         • 郑裕熙
         • 郑杰鹤
         • 郑尧鹤
         • 郑敬熙
         • 郑楠晖
         • 郑靖熙
         • 郑楠熙
         • 郑涛雨
         • 郑楷熙
         • 郑熙楷
         • 郑博鹤
         • 郑熙靖
         • 郑新晖
         • 郑涛岸
         • 郑熙义
         • 郑新熙
         • 郑敬港
         • 郑涛奇
         • 郑涛瀚
         • 郑松瀚
         • 郑博瀚
         • 郑尧瀚
         • 郑钦瀚
         • 郑深蓝
         • 郑棋瀚
         • 郑渊瀚
         • 郑善瀚
         • 郑景瀚
         • 郑杰瀚
         • 郑捷瀚
         • 郑朝瀚
         • 郑桦鸿
         • 郑向云
         • 郑向乔
         • 郑任宏
         • 郑任清
         • 郑名云
         • 郑润鸿
         • 郑朴鸿
         • 郑名峰
         • 郑名捷
         • 郑名尧
         • 郑向杰
         • 郑名斯
         • 郑润泽
         • 郑向盛
         • 郑百胜
         • 郑名景
         • 郑向恒
         • 郑名杉
         • 郑向言
         • 郑名善
         • 郑名凯
         • 郑向凯
         • 郑名乔
         • 郑旭博
         • 郑西宏
         • 郑曲博
         • 郑名峻
         • 郑名杰
         • 郑名洪
         • 郑名江
         • 郑舟洋
         • 郑名宏
         • 郑旭清
         • 郑舟宏
         • 郑吉宏
         • 郑旭云
         • 郑旭渊
         • 郑如峰
         • 郑任江
         • 郑润聪
         • 郑名博
         • 郑名祖
         • 郑向皓
         • 郑冰宏
         • 郑向洋
         • :苍
         • 郑向峰
         • 郑百宏
         • 郑名皓
         • 郑西峰
         • 郑舟朋
         • 郑向超
         • 郑西博
         • 郑如云
         • 郑向宏
         • 郑冰杰
         • 郑润洪
         • 郑冰释
         • 郑鹏宏
         • 郑镜朋
         • 郑任瀚
         • 郑镜江
         • 郑桦恒
         • 郑润峻
         • 郑旭瀚
         • 郑鹏君
         • 郑润刚
         • :簿
         • 郑名瀚
         • 郑润书
         • 郑镜宏
         • 郑桦洋
         • 郑润峰
         • 郑识江
         • 郑识宏
         • :哺
         • 郑润恒
         • 郑文雄
         • 郑文皓
         • 郑文尧
         • 郑雨杭
         • 郑果雨
         • 郑尚明
         • 郑少博
         • 郑涛辉
         • 郑果明
         • 郑果岸
         • 郑少云
         • 郑雨青
         • 郑月普
         • 郑文博
         • 郑方杰
         • 郑文栋
         • 郑昌秉
         • 郑文渊
         • 郑雨果
         • 郑月清
         • 郑尚雨

         郑姓历史名人:

         郑板桥:清朝书画家,善画兰竹,秀丽苍劲,亦工书法,所创'板桥体'独具风格,号称'三绝',是'扬州八怪'之一。
         郑成功:明末名将,唐王赐姓朱名成功,授总统使、诏讨大将军,时人称'国姓爷'。
         ::明航海家,本姓马,小字三宝,回族。明入宫为宦官,后从燕王起兵,有功,赐姓郑,曾奉命率舰队七下西洋,途经三十余国,最远曾达非洲东岸、红:鸵了估际サ芈蠹。
         郑国:战国时代的水利家,韩国人。出任关中史官,开凿灌溉渠,称为'郑国渠'。
         郑光祖:元朝著名剧作家,他和关汉卿、马致远、白朴被誉为'元曲四大家',有代表作《倩女幽魂》。
         郑虔:唐朝学者、画家。诗词、书法、画俱佳,尤以山水画见长,玄宗皇帝为之题字'郑虔三绝'。
         郑旦:春秋晚期,吴、越时的巾帼人物。郑旦即西施,经过训练,送到吴国作内应,越王勾践卧薪尝胆,得以'十年生聚,十年教训',终于灭吴。

         郑姓聚集地:

         迁徙分布
         郑氏最早的发源地是今河南省的新郑县。在战国时因为韩国所灭,便散迁到河南东部及山东、安徽等地间。秦时,19世孙郑袭迁司州河南洛阳。27世孙郑其举族迁回荥阳。秦汉以后,郑姓已迁入邻近地区,主要以今山东、安徽、陕西、山西等境为其分布的主要地区。其后29世孙郑宾居山东高密。31世孙郑众之子安世迁居咸阳。因汉武帝令'强宗大族,不得聚居',有24世孙南迁至浙江会稽山阴。郑姓大举南迁始于'永嘉之乱'之时。西晋永嘉二年,'中原板荡,衣冠始入闽者八族',其中第四姓即为郑姓。唐初,河南郑氏又有随陈政、陈元光父子移居福建者。唐末,又有河南故始郑氏随王潮、王审之入闽。播迁至海外,始于清朝,现分布于泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、加拿大、美国等国家。
         郑姓在台湾是一个满缀着荣耀的姓氏,在台湾是第十二大姓,说到台湾的郑氏,人们自然会想起明代收复台湾的郑成功,是他率领数万将士驱走荷兰殖民者,使台湾回到祖国的怀抱。此后他留居台湾,使岛上多一郑姓,所以郑成功是台湾郑姓的开山始祖。郑成功收复台湾五月后病死,传至其孙郑克爽时被满清征服,清延曾下令郑成功后裔及所有郑氏人员全部离台回大陆,可郑姓不仅后裔并未执行,都躲避匿藏起来。大陆郑氏以源源不断涌入台湾,也有郑成功后世族人为避清廷注意之故所致。
         堂号
         '博经堂':东汉郑玄,博览群经,几千人从远方来拜他为师。西汉时期的读书人大都专治一经,郑玄却独自力主博通。
         '安远堂':汉宣帝时,郑吉为侍郎,那时外侮屡屡来犯,郑吉打败了车师,使日逐投降。于是皇帝提他当司马。为了西方国境的安全,又派他为西域都护,封安远侯。
        • 带涛字的男孩名字大全

         [2020-03-31 21:22:00]

         涛 繁体:濤 起名五行:水 姓名学笔画:18画 简体笔画:10画 读音:tāo涛:涛字的原义是指从水面涌起的大波大浪,引申指像波涛一样的东西或声音。    《说文解......

        • 男孩起名的习俗

         [2020-03-31 15:16:13]

         男孩子身负传宗接代的历史使命,又担当光耀门庭的重任。前面所述各种起名习俗与方法实 际上也是以男子为主要内容的。甚至可以说,中国关于起名号字的研究,主要也是研究男子的名字,而很少顾及女子。在中国的起名......

        • 带科字的男孩名字大全

         [2020-03-31 09:38:00]

         科 繁体:科 起名五行:木 姓名学笔画:9画 简体笔画:9画 读音:kē科:意为科学、科考、成功、学科。    《说文解字》释云:程也。从禾从斗。斗者,量也。 科......

        • 萧姓男宝宝起名_姓萧的男孩名字(满分/高

         [2020-03-31 11:02:00]

         至2010年,萧姓在宋版《百家姓》中排名第99位,人口约936万,占全国人口总数的0.59%。主要集中于湖南、四川、湖北、江西四省,那么萧姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 萧姓男宝宝起名大全......

        • 带华字的男孩名字大全

         [2020-03-31 14:09:00]

         华 繁体:華 起名五行:水 姓名学笔画:14画 简体笔画:6画 读音:huá、huà、huā华:象征光辉、生华,引申意为精华、美丽光彩、繁荣。    《说文解字》释云......

        • 戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高

         [2020-03-31 08:53:00]

         戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成......

        • 带驰字的男孩名字大全

         [2020-03-31 13:15:00]

         驰 繁体:馳 起名五行:火 姓名学笔画:13画 简体笔画:6画 读音:chí驰:意指车马等奔跑,快跑,向往,传播,传扬等。    《说文解字》释云:大驅也。从馬也聲......

        • 取名字大全男孩属羊

         [2020-03-31 09:46:00]

         2015年最好听的属羊男孩名字有那些呢?起名的时候宜用字有哪些呢?想知道的话那就来看看下面的相关内容吧! 取名字大全男孩属羊起名知识 2015羊年男宝宝起名宜有: 有"金"字、"白"字、"玉......

        • 上一条信息:郑姓女宝宝起名_姓郑的女孩名字(满分/高分)
         下一条信息:谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)

         本文标题:郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)
         手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48769.html