• <p id="hgMAJ"></p>
  <small id="hgMAJ"><tr id="hgMAJ"></tr><output id="hgMAJ"></output><tbody id="hgMAJ"></tbody></small><legend id="hgMAJ"><meter id="hgMAJ"></meter><rt id="hgMAJ"><label id="hgMAJ"><del id="hgMAJ"><ul id="hgMAJ"></ul></del></label></rt></legend>

   <thead id="hgMAJ"></thead>
   <tbody id="hgMAJ"><ul id="hgMAJ"><map id="hgMAJ"></map><noscript id="hgMAJ"><video id="hgMAJ"><thead id="hgMAJ"><hgroup id="hgMAJ"></hgroup><tbody id="hgMAJ"><hgroup id="hgMAJ"><option id="hgMAJ"><form id="hgMAJ"></form></option><em id="hgMAJ"></em></hgroup></tbody></thead></video><canvas id="hgMAJ"><i id="hgMAJ"><caption id="hgMAJ"><output id="hgMAJ"><section id="hgMAJ"><q id="hgMAJ"></q><ins id="hgMAJ"><dd id="hgMAJ"></dd></ins></section></output><area id="hgMAJ"></area></caption></i></canvas></noscript></ul><option id="hgMAJ"></option><address id="hgMAJ"><sup id="hgMAJ"></sup></address><aside id="hgMAJ"></aside></tbody><fieldset id="hgMAJ"></fieldset><map id="hgMAJ"><meter id="hgMAJ"><option id="hgMAJ"></option></meter><dt id="hgMAJ"><kbd id="hgMAJ"></kbd></dt></map>

   1. 戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-02 08:53:00

    导语戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分),戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成。那么戴姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

    戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

    • 戴荣江
    • 戴敬洪
    • 戴敬峰
    • 戴敬伦
    • 戴敬烈
    • 戴嘉材
    • 戴敬哲
    • 戴豪君
    • 戴琪哲
    • 戴祺峰
    • 戴楷峰
    • 戴敬庭
    • 戴楷原
    • 戴敬高
    • 戴嘉利
    • 戴福杉
    • 戴琪晋
    • 戴嘉朋
    • 戴楷哲
    • 戴嘉宏
    • 戴楠哲
    • 戴熙高
    • 戴敬恒
    • 戴敬洋
    • 戴楠耿
    • 戴福材
    • 戴嘉良
    • 戴荣志
    • 戴敬原
    • 戴鼎原
    • 戴鼎高
    • 戴荣利
    • 戴琪洋
    • 戴嘉志
    • 戴敬东
    • 戴敬林
    • 戴敬明
    • 戴楷明
    • 戴楷彤
    • 戴敬季
    • 戴祺奇
    • 戴琪明
    • 戴敬来
    • 戴楷东
    • 戴祺知
    • 戴楠奇
    • 戴敬易
    • 戴熙林
    • 戴敬昊
    • 戴楷忠
    • 戴琪林
    • 戴楷林
    • 戴琪忠
    • 戴楠明
    • 戴敬奇
    • 戴敬岸
    • 戴敬雨
    • 戴楠枝
    • 戴鼎东
    • 戴敬秉
    • 戴祺林
    • 戴荣柏
    • 戴豪彦
    • 戴荣波
    • 戴荣冠
    • 戴荣泰
    • 戴福彦
    • 戴荣俊
    • 戴嘉俊
    • 戴福柏
    • 戴嘉南
    • 戴嘉彦
    • 戴嘉泉
    • 戴荣南
    • 戴嘉冠
    • 戴菲柯
    • 戴建年
    • 戴波旭
    • 戴泰旭
    • 戴柏帆
    • 戴俊旭
    • 戴冠全
    • 戴冠年
    • 戴冠旭
    • 戴建光
    • 戴冠吉
    • 戴泰吉
    • 戴冠名
    • 戴建全
    • 戴风旭
    • 戴劲帆
    • 戴柏吉
    • 戴柏年
    • 戴炫吉
    • 戴泽吉
    • 戴江曲
    • 戴隆吉
    • 戴灿曲
    • 戴朋吉
    • 戴江旭
    • 戴弥曲
    • 戴何旭
    • 戴谷冰
    • 戴鸿旭
    • 戴谷旭
    • 戴材全
    • 戴江吉
    • 戴灿旭
    • 戴何帆
    • 戴谷帆
    • 戴泽曲
    • 戴志旭
    • 戴弥旭
    • 戴材旭
    • 戴灿吉
    • 戴伯旭
    • 戴君名
    • 戴伯吉
    • 戴君光
    • 戴何曲
    • 戴伯曲
    • 戴励旭
    • 戴隆旭
    • 戴励曲
    • 戴谦吉
    • 戴君帆
    • 戴材帆
    • 戴君旭
    • 戴嘉隆
    • 戴敬腾
    • 戴荣谦
    • 戴菲鸿
    • 戴楷瀚
    • 戴敬瀚
    • 戴楠瀚
    • 戴楷腾
    • 戴嘉鸿
    • 戴鹏东
    • 戴敬耀
    • 戴嘉泽
    • 戴荣鸿
    • 戴豪谦
    • 戴楠耀
    • 戴荣绩
    • 戴何璋
    • 戴谷达
    • 戴鸿原
    • 戴何晋
    • 戴何庭
    • 戴江树
    • 戴谷原
    • 戴弥高
    • 戴君翰
    • 戴君哲
    • 戴何桦
    • 戴何达
    • 戴何峰
    • 戴伯原
    • 戴志高
    • 戴伯桦
    • 戴何霖
    • 戴谷峰
    • 戴谷烈
    • 戴君达
    • 戴谷瑾
    • 戴谷翰
    • 戴君烈
    • 戴朋桦
    • 戴谷哲
    • 戴谷晋
    • 戴君峰
    • 戴材藏
    • 戴君瑾
    • 戴谷庭
    • 戴谷瀚
    • 戴君耿
    • 戴何洋
    • 戴何耀
    • 戴君庭
    • 戴材霖
    • 戴何恒
    • 戴志桦
    • 戴谷璋
    • 戴泽原
    • 戴朋高
    • 戴何伦
    • 戴谷桦
    • 戴君藏
    • 戴谷霖
    • 戴君瀚
    • 戴谷高
    • 戴何凌
    • 戴君龙
    • 戴材瑾
    • 戴古烈
    • 戴敬丰
    • 戴祺丰
    • 戴鼎萧
    • 戴古洋
    • 戴楷涛

    戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 戴敬伦
    • 戴敬烈
    • 戴鼎恩
    • 戴敬哲
    • 戴鼎城
    • 戴琪哲
    • 戴圣耿
    • 戴敬庭
    • 戴鼎哲
    • 戴嘉利
    • 戴鼎轩
    • 戴鼎庭
    • 戴琪晋
    • 戴楷哲
    • 戴煜城
    • 戴楠哲
    • 戴楠耿
    • 戴嘉良
    • 戴荣志
    • 戴鼎伦
    • 戴鼎原
    • 戴鼎高
    • 戴烟轩
    • 戴鼎益
    • 戴荣利
    • 戴圣哲
    • 戴玮志
    • 戴嘉志
    • 戴鼎坤
    • 戴楷彤
    • 戴鼎忠
    • 戴敬来
    • 戴鼎岩
    • 戴祺知
    • 戴敬易
    • 戴鼎昊
    • 戴敬昊
    • 戴楷忠
    • 戴琪忠
    • 戴圣昊
    • 戴鼎东
    • 戴圣忠
    • 戴玮泰
    • 戴玮炫
    • 戴玮南
    • 戴荣泰
    • 戴玮拓
    • 戴玮俊
    • 戴荣俊
    • 戴嘉俊
    • 戴嘉南
    • 戴荣南
    • 戴建年
    • 戴泰宇
    • 戴炫全
    • 戴幽全
    • 戴泰羽
    • 戴泰旭
    • 戴俊旭
    • 戴冠全
    • 戴俊年
    • 戴炫宇
    • 戴冠年
    • 戴俊宇
    • 戴泰光
    • 戴建光
    • 戴泰吉
    • 戴建全
    • 戴泰年
    • 戴柏年
    • 戴炫吉
    • 戴俊羽
    • 戴俊全
    • 戴幽光
    • 戴临宇
    • 戴隆吉
    • 戴灿曲
    • 戴辰光
    • 戴隆宇
    • 戴远光
    • 戴材全
    • 戴志安
    • 戴灿旭
    • 戴志旭
    • 戴灿吉
    • 戴佑全
    • 戴灿宇
    • 戴君光
    • 戴佑年
    • 戴佑光
    • 戴志宇
    • 戴励宇
    • 戴远年
    • 戴励旭
    • 戴临光
    • 戴隆旭
    • 戴励曲
    • 戴临亦
    • 戴嘉隆
    • 戴敬腾
    • 戴畅忆
    • 戴圣耀
    • 戴玮遥
    • 戴圣腾
    • 戴楷腾
    • 戴尘远
    • 戴敬耀
    • 戴韵来
    • 戴韵彤
    • 戴楠耀
    • 戴荣绩
    • 戴何璋
    • 戴灿轩
    • 戴志轩
    • 戴谷达
    • 戴辰达
    • 戴何晋
    • 戴佑哲
    • 戴何庭
    • 戴志凌
    • 戴灿庭
    • 戴君哲
    • 戴何达
    • 戴志高
    • 戴辰龙
    • 戴灿伦
    • 戴隆轩
    • 戴远凌
    • 戴励晋
    • 戴谷烈
    • 戴君达
    • 戴励伦
    • 戴谷瑾
    • 戴君烈
    • 戴志璋
    • 戴谷哲
    • 戴谷晋
    • 戴励庭
    • 戴君瑾
    • 戴隆哲
    • 戴志瑾
    • 戴谷庭
    • 戴远哲
    • 戴励轩
    • 戴临轩
    • 戴辰晋
    • 戴君耿
    • 戴励哲
    • 戴志宝
    • 戴临哲
    • 戴何耀
    • 戴君庭
    • 戴临庭
    • 戴远庭
    • 戴志桦
    • 戴谷璋
    • 戴何伦
    • 戴隆凌
    • 戴志耿
    • 戴临凌
    • 戴辰哲
    • 戴志烈
    • 戴佑龙
    • 戴灿恩
    • 戴灿晋
    • 戴何凌
    • 戴志哲
    • 戴君龙
    • 戴材瑾
    • 戴鼎丰
    • 戴古烈
    • 戴敬丰
    • 戴祺丰
    • 戴鼎萧
    • 戴古凌
    • 戴韵天
    • 戴圣丰
    • 戴鼎松
    • 戴古哲
    • 戴旦庭
    • 戴古庭
    • 戴冬轩
    • 戴古伦
    • 戴楷丰
    • 戴志荣
    • 戴临天
    • 戴德年
    • 戴德光
    • 戴灿元
    • 戴志硕
    • 戴旭德
    • 戴德旭
    • 戴励天
    • 戴羽德
    • 戴全逸
    • 戴亦论
    • 戴卫光
    • 戴佑宁
    • 戴宇乐
    • 戴宇德

    戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 戴川翔
    • 戴银辰
    • 戴誓佑
    • 戴鼎恩
    • 戴千轩
    • 戴鼎城
    • 戴圣耿
    • 戴靖轩
    • 戴瑜辰
    • 戴齐辰
    • 戴瑞余
    • 戴圣轩
    • 戴玮辰
    • 戴鼎轩
    • 戴圣刚
    • 戴瑞辰
    • 戴煜城
    • 戴圣恩
    • 戴睿辰
    • 戴瑞延
    • 戴烟轩
    • 戴银延
    • 戴裕轩
    • 戴鼎益
    • 戴睿余
    • 戴圣峻
    • 戴圣哲
    • 戴瑜延
    • 戴玮志
    • 戴齐佑
    • 戴新恩
    • 戴鼎坤
    • 戴圣昌
    • 戴新坤
    • 戴圣依
    • 戴鼎岩
    • 戴圣青
    • 戴靖坤
    • 戴圣坤
    • 戴圣昊
    • 戴圣忠
    • 戴玮泰
    • 戴玮炫
    • 戴玮星
    • 戴玮南
    • 戴睿勇
    • 戴玮信
    • 戴瑞勇
    • 戴玮拓
    • 戴玮俊
    • 戴泰宇
    • 戴幽全
    • 戴泰羽
    • 戴信宇
    • 戴炫宇
    • 戴星宇
    • 戴俊宇
    • 戴幽宇
    • 戴春宇
    • 戴星羽
    • 戴俊羽
    • 戴幽光
    • 戴信亦
    • 戴远任
    • 戴临宇
    • 戴辰光
    • 戴辰宇
    • 戴隆宇
    • 戴远光
    • 戴辰舟
    • 戴远舟
    • 戴秀宇
    • 戴志安
    • 戴钟亦
    • 戴佑全
    • 戴灿宇
    • 戴佑年
    • 戴佑光
    • 戴志宇
    • 戴励宇
    • 戴远年
    • 戴临亦
    • 戴钟宇
    • 戴识岩
    • 戴畅忆
    • 戴圣耀
    • 戴玮远
    • 戴玮遥
    • 戴圣腾
    • 戴韵依
    • 戴尘远
    • 戴韵昌
    • 戴睿远
    • 戴识坤
    • 戴韵来
    • 戴韵彤
    • 戴镜岩
    • 戴秀轩
    • 戴灿轩
    • 戴志轩
    • 戴辰达
    • 戴佑哲
    • 戴佑勋
    • 戴辰龙
    • 戴隆轩
    • 戴佑峻
    • 戴远凌
    • 戴远刚
    • 戴佑轩
    • 戴远恩
    • 戴远哲
    • 戴励轩
    • 戴远轩
    • 戴临轩
    • 戴辰晋
    • 戴远庭
    • 戴远峻
    • 戴秀勋
    • 戴辰峻
    • 戴辰轩
    • 戴辰哲
    • 戴佑龙
    • 戴灿恩
    • 戴辰书
    • 戴远城
    • 戴川坤
    • 戴韵天
    • 戴世轩
    • 戴圣丰
    • 戴川岩
    • 戴冬轩
    • 戴世恩
    • 戴亦锐
    • 戴叶亦
    • 戴叶羽
    • 戴秀玮
    • 戴西磊
    • 戴志硕
    • 戴羽德
    • 戴亦逸
    • 戴佑诚
    • 戴锐宇
    • 戴亦磊
    • 戴全逸
    • 戴叶舟
    • 戴亦论
    • 戴卫光
    • 戴佑宁
    • 戴宇乐
    • 戴宇德
    • 戴辰齐
    • 戴任磊
    • 戴辰睿
    • 戴亦卫
    • 戴宇逸
    • 戴宇锐
    • 戴宇锋
    • 戴叶宇
    • 戴亦欧
    • 戴亦锋
    • 戴安逸
    • 戴安德
    • 戴志玮
    • 戴秀硕
    • 戴佑齐
    • 戴任逸
    • 戴叶光
    • 戴德宇
    • 戴逸光
    • 戴任延
    • 戴新硕
    • 戴亦辰
    • 戴亦隆
    • 戴全佑
    • 戴宇隆
    • 戴亦良
    • 戴亦佑
    • 戴圣玮
    • 戴圣硕
    • 戴舟佑
    • 戴亦志
    • 戴亦临
    • 戴靖硕
    • 戴宇灿
    • 戴亦遥
    • 戴宇志
    • 戴宇良
    • 戴如佑
    • 戴舟辰
    • 戴亦远
    • 戴圣宁
    • 戴亦延
    • 戴圣瑞
    • 戴川玮
    • 戴西辰
    • 戴鼎维
    • 戴亦聪
    • 戴亦秀
    • 戴圣仁
    • 戴鼎硕

    戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 戴川云
    • 戴川翔
    • 戴川博
    • 戴川盛
    • 戴千超
    • 戴川善
    • 戴川斯
    • 戴川钦
    • 戴川喻
    • 戴熙刚
    • 戴银辰
    • 戴靖洋
    • 戴瑞宏
    • 戴靖刚
    • 戴誓佑
    • 戴千轩
    • 戴川瀚
    • 戴瑞江
    • 戴靖轩
    • 戴瑜辰
    • 戴川祖
    • 戴新刚
    • 戴齐辰
    • 戴熙峻
    • 戴诚江
    • 戴瑞余
    • 戴瑜江
    • 戴瑜宏
    • 戴圣刚
    • 戴瑞辰
    • 戴诚宏
    • 戴瑜朋
    • 戴银江
    • 戴新峰
    • 戴川刚
    • 戴川洪
    • 戴睿辰
    • 戴千峻
    • 戴瑞延
    • 戴新洋
    • 戴裕峻
    • 戴银延
    • 戴裕轩
    • 戴川峰
    • 戴齐宏
    • 戴川峻
    • 戴睿余
    • 戴圣峻
    • 戴瑜延
    • 戴银朋
    • 戴齐佑
    • 戴新恩
    • 戴裕明
    • 戴新雨
    • 戴新承
    • 戴圣昌
    • 戴新明
    • 戴靖明
    • 戴新坤
    • 戴新昌
    • 戴熙青
    • 戴圣青
    • 戴靖坤
    • 戴千涛
    • 戴裕昌
    • 戴晖昌
    • 戴靖昌
    • 戴熙昌
    • 戴千凡
    • 戴睿思
    • 戴瑜波
    • 戴瑜泉
    • 戴瑞泉
    • 戴银星
    • 戴玮星
    • 戴睿勇
    • 戴豪秋
    • 戴诚秋
    • 戴瑜星
    • 戴福春
    • 戴福信
    • 戴玮信
    • 戴瑞勇
    • 戴瑜秋
    • 戴齐风
    • 戴齐星
    • 戴诚信
    • 戴誓风
    • 戴银波
    • 戴银风
    • 戴瑞星
    • 戴睿波
    • 戴瑞波
    • 戴瑞秋
    • 戴豪春
    • 戴信宇
    • 戴星宇
    • 戴春舟
    • 戴信帆
    • 戴春帆
    • 戴星舟
    • 戴春宇
    • 戴星羽
    • 戴风西
    • 戴信亦
    • 戴星帆
    • 戴泽西
    • 戴弥舟
    • 戴钟舟
    • 戴远任
    • 戴泽舟
    • 戴钟帆
    • 戴辰舟
    • 戴远舟
    • 戴秀宇
    • 戴秀名
    • 戴伯任
    • 戴钟亦
    • 戴朋舟
    • 戴秀帆
    • 戴宏舟
    • 戴伯舟
    • 戴钟名
    • 戴钟宇
    • 戴识岩
    • 戴闻声
    • 戴齐泽
    • 戴裕瀚
    • 戴镜昌
    • 戴睿泽
    • 戴睿聪
    • 戴银泽
    • 戴镜承
    • 戴瑞鸿
    • 戴诚泽
    • 戴誓鸿
    • 戴鹏昌
    • 戴诚鸿
    • 戴镜秉
    • 戴瑜鸿
    • 戴福聪
    • 戴识尚
    • 戴识雨
    • 戴瑞泽
    • 戴新瀚
    • 戴镜尚
    • 戴韵昌
    • 戴识承
    • 戴睿远
    • 戴镜明
    • 戴识秉
    • 戴识坤
    • 戴银聪
    • 戴誓泽
    • 戴瑞聪
    • 戴镜岩
    • 戴识青
    • 戴秀轩
    • 戴秀峰
    • 戴朋峻
    • 戴钟洪
    • 戴秀刚
    • 戴钟刚
    • 戴泽刚
    • 戴鸿峻
    • 戴钟恒
    • 戴弥刚
    • 戴佑峻
    • 戴远刚
    • 戴鸿刚
    • 戴江峻
    • 戴弥书
    • 戴江刚
    • 戴钟书
    • 戴伯峻
    • 戴秀锦
    • 戴远峻
    • 戴秀勋
    • 戴辰峻
    • 戴秀瀚
    • 戴弥峻
    • 戴钟洋
    • 戴泽峻
    • 戴辰书
    • 戴钟峻
    • 戴弘刚
    • 戴千仁
    • 戴世峻
    • 戴川坤
    • 戴世书
    • 戴川岸
    • 戴平笑
    • 戴世洋
    • 戴镜方
    • 戴靖涛
    • 戴川承
    • 戴世轩
    • 戴川青
    • 戴川雨
    • 戴平峻

    戴姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 戴川云
    • 戴川博
    • 戴熙刚
    • 戴荣江
    • 戴敬洪
    • 戴靖洋
    • 戴敬峰
    • 戴瑞宏
    • 戴福江
    • 戴川瀚
    • 戴豪君
    • 戴:
    • 戴祺峰
    • 戴瑞江
    • 戴楷峰
    • 戴熙峻
    • 戴豪宏
    • 戴诚江
    • 戴瑜江
    • 戴瑜宏
    • 戴福杉
    • 戴嘉朋
    • 戴诚宏
    • 戴瑜朋
    • 戴嘉宏
    • 戴银江
    • 戴熙高
    • 戴敬恒
    • 戴敬洋
    • 戴豪江
    • 戴新峰
    • 戴福材
    • 戴川洪
    • 戴新洋
    • 戴川峰
    • 戴齐宏
    • 戴银朋
    • 戴琪洋
    • 戴裕明
    • 戴敬明
    • 戴楷明
    • 戴新雨
    • 戴琪明
    • 戴新明
    • 戴靖明
    • 戴熙青
    • 戴熙明
    • 戴熙林
    • 戴楠明
    • 戴千涛
    • 戴敬岸
    • 戴敬雨
    • 戴晖昌
    • 戴敬秉
    • 戴熙昌
    • 戴湛明
    • 戴千凡
    • 戴瑜波
    • 戴瑜泉
    • 戴豪彦
    • 戴荣波
    • 戴瑞泉
    • 戴豪秋
    • 戴福泉
    • 戴福春
    • 戴福信
    • 戴豪波
    • 戴齐风
    • 戴福彦
    • 戴福柏
    • 戴誓风
    • 戴嘉泉
    • 戴银波
    • 戴银风
    • 戴福波
    • 戴睿波
    • 戴瑞波
    • 戴豪春
    • 戴波旭
    • 戴柏帆
    • 戴风帆
    • 戴波帆
    • 戴信帆
    • 戴春帆
    • 戴冠名
    • 戴风旭
    • 戴劲帆
    • 戴风西
    • 戴星帆
    • 戴泽西
    • 戴泽吉
    • 戴朋帆
    • 戴江曲
    • 戴弥舟
    • 戴朋吉
    • 戴江旭
    • 戴鸿帆
    • 戴泽舟
    • 戴江帆
    • 戴弥曲
    • 戴钟帆
    • 戴谷冰
    • 戴鸿旭
    • 戴江吉
    • 戴秀名
    • 戴何帆
    • 戴谷帆
    • 戴泽曲
    • 戴伯任
    • 戴弥旭
    • 戴朋舟
    • 戴江冰
    • 戴江名
    • 戴伯旭
    • 戴君名
    • 戴伯吉
    • 戴泽帆
    • 戴秀帆
    • 戴宏舟
    • 戴弥帆
    • 戴伯舟
    • 戴伯曲
    • 戴弥冰
    • 戴钟名
    • 戴君帆
    • 戴泽冰
    • 戴材帆
    • 戴泽向
    • 戴闻声
    • 戴齐泽
    • 戴裕瀚
    • 戴睿泽
    • 戴银泽
    • 戴瑞鸿
    • 戴:
    • 戴诚泽
    • 戴誓鸿
    • 戴鹏昌
    • 戴诚鸿
    • 戴菲鸿
    • 戴镜秉
    • 戴鹏秉
    • 戴瑜鸿
    • 戴楷瀚
    • 戴福聪
    • 戴福泽
    • 戴敬瀚
    • 戴楠瀚
    • 戴鹏明
    • 戴识雨
    • 戴瑞泽
    • 戴嘉鸿
    • 戴新瀚
    • 戴镜明
    • 戴鹏东
    • 戴识秉
    • 戴豪鸿
    • 戴豪泽
    • 戴嘉泽
    • 戴熙瀚
    • 戴誓泽
    • 戴荣鸿
    • 戴豪谦
    • 戴江潮
    • 戴秀峰
    • 戴朋峻
    • 戴鸿原
    • 戴钟洪
    • 戴伯瀚
    • 戴江树
    • 戴弥高
    • 戴伯翰
    • 戴君翰
    • 戴泽洋
    • 戴泽刚
    • 戴鸿峻
    • 戴何峰
    • 戴钟恒
    • 戴伯原
    • 戴伯洪
    • 戴弥刚
    • 戴伯桦
    • 戴何霖
    • 戴谷峰
    • 戴鸿刚
    • 戴江流
    • 戴江霖
    • 戴谷翰
    • 戴朋桦
    • 戴江峻
    • 戴君峰
    • 戴谷瀚
    • 戴何洋
    • 戴弥峰
    • 戴江洪
    • 戴弥书
    • 戴江峰
    • 戴江刚
    • 戴伯峻
    • 戴材霖

    戴姓历史名人:

    戴名世:安徽桐城人,清代史学家曾任翰林院编修。他刊行有《南山集》,其中有许多明朝正史以外的史事,触怒了清王朝,以“大逆”罪被杀,为清朝四大文字狱之一。
    戴震:安徽休宁人,思想家,学者。他博闻强记,对天文、数学、历史、地理都有研究。他精通古音,立韵类正转旁转之例,创古音九类二十五部之说及阴、阳、入对转的理论,对经学、语言学有重大贡献,为一代考据大师:笕吮嘤小洞魇弦攀椤。戴进:著名画家,钱塘(今杭州)人,善画山水,境界深远妙处,多出己意。兼工人物、佛像,运笔顿挫有力,设色纯熟有神采,人推明代院体中第一手,有“浙派”之称。
    戴复古:南宋诗人,字式之,号石屏,台州黄岩(今属浙江)人。他长期浪游江湖,曾向陆游学诗,也受晚唐诗的影响,语言自然,是“江湖派”中较有成就的作家。部分作品指责当时统治者苟且偷安,表达了收复中原的愿望。也能词,风格雄放。有《石屏诗集》、《石屏词》。
    戴逵:东晋学者、画家、雕塑家,谯郡銍县(今安徽宿县)人。他反对佛教的因果报应说,著有《释疑论》。他曾为会稽山灵宝寺作木雕无量佛及胁侍菩萨,又为瓦棺寺塑《五世佛》,和顾恺之的壁画《维摩诘像》、狮子国(斯里兰卡)送来的玉佛,在当时并称“三绝”。所画人物、山水也别具一格。
    戴德、戴圣:被称为今文礼学的“大戴学”和“小戴学”的开创者。
    戴圣是戴德之侄,西汉时梁(今河南商丘)人,家族显赫。他们同学《礼》于后苍,选集古代各种有关礼仪的论述,分别编成《大戴礼记》和《小戴礼记》。

    戴姓聚集地:

    先秦时期,戴氏主要在其发祥地豫东一带发展繁衍。到了汉代,戴氏开始有迁居豫南、江浙、山东等地的。三国至南北朝时,戴氏又有迁居安徽、湖北者。如西汉时的戴遵为慎阳(今河南正阳县北)人,戴崇为沛(今江苏沛县)人。又如东汉时的戴就为上虞(今属浙江)人,戴宏、戴封均为刚(今山东宁阳县北)人。唐初,戴氏开始入闽。据《元和姓纂》所列当时戴氏聚居点有济北(今山东长清县西南)、谯国(今安徽亳州)、吴兴长城(今浙江长兴)、魏郡斥丘(近河北成安)河东桑泉(今山西临晋)等。清代初年时,广东焦岭县一支戴氏后裔迁往台湾屏东,其后分布于高雄、桃园、新竹等地。
    戴姓是台湾的一个大姓位居第五十二位。主要集中在新竹、嘉义和台南,在台北和南投也有不少。台湾戴姓的始祖是清代雍下年间从福建来的。最初到达现在的苗栗县大甲镇孟春里开基,然后乾隆九年(公元1744年),以有来自嘉应州的戴姓入垦今苗栗镇;道光二十六年(公元1846年),则有泉州人戴南仁入垦今新竹县关西镇新富里开垦等等。此后,又有戴氏族人迁往海外。
    家乘谱牒
    江苏:泰兴戴氏旧志四卷、镇江戴氏家乘约编不分卷、镇江京江赐礼堂戴氏重修家乘六卷、镇江润州黄甸戴氏支谱不分卷、句容戴氏家乘八卷、句容戴氏家乘三十六卷、句容戴氏宗谱三十六卷、常州三宝桥戴氏宗谱六卷、无锡锡山戴氏宗谱八卷、无锡锡山戴氏宗谱十八卷
    浙江:奉化锦西戴氏重修宗谱六卷首一卷、湖州新安戴氏支谱四卷首一卷、常山戴氏宗谱不分卷、常山进国戴氏宗谱四卷、临海杜祈戴氏重修宗谱五集二十五卷
    安徽:休宁戴氏族谱十五卷、休宁隆阜戴氏荆墩家谱不分卷、休宁隆阜戴氏荆墩家谱
    福建:宁华戴氏杏公支系族谱、泉州大庭戴氏家谱、南安诗山族谱、永春戴氏族谱五卷首一卷末一卷
    江西:萍乡戴氏族谱八卷首一卷、评乡萍北夏兰戴氏三修族谱五卷首一卷、戴氏族谱四卷首一卷
    山东:昌邑戴氏家乘一卷
    湖北:崇阳戴氏宗谱
    广东:焦岭戴氏族谱、戴氏族谱一册
    四川:蒲江戴氏谯海谱不分卷、长寿戴氏谱系一卷、江北玉屏戴氏宗谱五卷、中江戴氏族谱一卷、仁寿戴氏十三宗支谱不分卷
   2. 带麟字的男孩名字大全

    [2020-04-02 15:35:00]

    麟 繁体:麟 起名五行:火 姓名学笔画:23画 简体笔画:23画 读音:lín麟:本义:大鹿。    《说文解字》释云:大牝鹿也。从鹿粦聲。 麟字起名示例:麟立 ......

   3. 瞿姓男宝宝起名_姓瞿的男孩名字(满分/高

    [2020-04-02 11:10:00]

    现今瞿姓人口约40万,占全国总人口的0.003%,在中国姓氏人口数量上排名第205位。那么瞿姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 瞿姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)瞿敬洪瞿荣利瞿敬峰瞿琪洋......

   4. 男孩取名的7大禁忌你注意了没

    [2020-04-02 10:36:00]

          取名在中国来说还是显得格外重要的,甚至有的人相信名字决定了命运,名字的重要性我们姑且不论,但是取名其实还是有一定的学问的,尤其是取名的一......

   5. 响亮的名字男孩好听霸气_霸气响亮的男生名

    [2020-04-02 16:33:24]

    根据字义查找霸气响亮的男生名字01、【振礼】——通过查找带霸气字义的字得到男孩名字用字“振”。振:搬动,挥动,奋起,兴起,也指挽救,救治。引申指发奋图强、霸气、振兴事业。礼:表示尊敬的态度和动作;礼......

   6. 有内涵的男孩名字起名

    [2020-04-02 12:51:36]

    哪些是最有内涵的名字呢?有内涵的男孩名字起名方法是什么呢?如果你也正想给自己家的男宝宝找个有内涵的名字的话那就来看看下面的相关内容吧 内涵的男孩名字起名方法 1、多用光宗耀祖的字 ......

   7. 戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高

    [2020-04-02 08:53:00]

    戴姓,中华姓氏之一,西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖。戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏,约占全国汉族人口的百分之零点四。在大中国区及海外华人中皆有分布,其中华东地区约占所有戴姓人口的六成......

   8. 鲍姓男宝宝起名_姓鲍的男孩名字(满分/高

    [2020-04-02 11:09:00]

    鲍氏是一个多民族、多源流的姓氏,在当今姓氏排行榜上名列第一百七十九位,人口约有八十二万四千余,占全国人口总数的0.006%左右。那么鲍姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 鲍姓男宝宝起名大全(适......

   9. 楚辞取名男孩猪年2019

    [2020-04-02 08:24:20]

    【出自楚辞大气好听的男孩名字】01、景云 ——《七谏·谬谏》:“龙举而景云往”景云是指浓厚而有光亮的云,意为在层层云朵中透出的光亮。用作男孩名指不畏艰难险阻,突破一切障碍,最终达到自己的目的,前途光......

   10. 上一条信息:戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分)
    下一条信息:夏姓女宝宝起名_姓夏的女孩名字(满分/高分)

    本文标题:戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)
    手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48831.html