<label id="IoAKh"><table id="IoAKh"><section id="IoAKh"><ruby id="IoAKh"><caption id="IoAKh"></caption></ruby></section></p></label>

  <link id="IoAKh"><dd id="IoAKh"><dt id="IoAKh"><dl id="IoAKh"><meter id="IoAKh"></meter></dl></dt><optgroup id="IoAKh"></optgroup></dd></link>

  <map id="IoAKh"><map id="IoAKh"></map></map>

  谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)

  投稿:Hickey 来源:起名网 2020-04-07 16:13:00

  导语谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分),谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  谭姓的人口已有370万,为全国第六十五位大姓,大约占全国人口的0.3%。谭姓在全国的分布主要集中于湖南、广东、四川三省,大约占全国谭姓总人口的49%,那么谭姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。

  谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜木的宝宝)

  • 谭智月
  • 谭棕天
  • 谭皓方
  • 谭寒月
  • 谭乔天
  • 谭棕元
  • 谭乔文
  • 谭皓元
  • 谭寒元
  • 谭皓天
  • 谭乔月
  • 谭皓文
  • 谭智元
  • 谭景元
  • 谭博元
  • 谭皓月
  • 谭棋文
  • 谭景文
  • 谭博月
  • 谭渊元
  • 谭杰方
  • 谭棋元
  • 谭杰元
  • 谭云轻
  • 谭渊嘉
  • 谭乔嘉
  • 谭渊荣
  • 谭敬腾
  • 谭博荣
  • 谭杰宁
  • 谭楷腾
  • 谭景豪
  • 谭杰福
  • 谭博嘉
  • 谭祺宝
  • 谭智荣
  • 谭敬瀚
  • 谭敬耀
  • 谭尧嘉
  • 谭棋豪
  • 谭棋福
  • 谭棋语
  • 谭楷瀚
  • 谭尧畅
  • 谭棋嘉
  • 谭棋荣
  • 谭智嘉
  • 谭皓宁
  • 谭杰豪
  • 谭棕华
  • 谭乔华
  • 谭皓嘉
  • 谭棕嘉
  • 谭皓荣
  • 谭乔豪
  • 谭尧荣
  • 谭乔宁
  • 谭楠瀚
  • 谭楠耀
  • 谭景宁
  • 谭皓福
  • 谭棕宁
  • 谭敬凡
  • 谭楷熙
  • 谭祺义
  • 谭敬熙
  • 谭丰季
  • 谭楠鼎
  • 谭楠敬
  • 谭楷义
  • 谭熙义
  • 谭杰鹤
  • 谭敬晖
  • 谭敬照
  • 谭煜祺
  • 谭敬敬
  • 谭涛东
  • 谭敬琦
  • 谭敬楠
  • 谭松明
  • 谭尧鹤
  • 谭丰林
  • 谭松林
  • 谭熙敬
  • 谭鼎业
  • 谭楠晖
  • 谭松奇
  • 谭涛奇
  • 谭楷群
  • 谭敬群
  • 谭楷敬
  • 谭敬楷
  • 谭琪义
  • 谭楠楠
  • 谭楷琦
  • 谭松昊
  • 谭敬业
  • 谭楷晖
  • 谭熙楠
  • 谭楠熙
  • 谭楠楷
  • 谭楠义
  • 谭鼎义
  • 谭松腾
  • 谭松瀚
  • 谭棕耀
  • 谭景瀚
  • 谭乔耀
  • 谭乔腾
  • 谭棕宝
  • 谭棋腾
  • 谭深蓝
  • 谭杰腾
  • 谭皓耀
  • 谭皓腾
  • 谭尧腾
  • 谭杰耀
  • 谭棕腾
  • 谭杰宝
  • 谭棋瀚
  • 谭棋宝
  • 谭尧瀚
  • 谭杰瀚
  • 谭景宝
  • 谭旭杰
  • 谭旭庭
  • 谭向皓
  • 谭旭博
  • 谭吉凯
  • 谭桦鸿
  • 谭名杰
  • 谭向凯
  • 谭旭智
  • 谭名尧
  • 谭朴鸿
  • 谭向乔
  • 谭吉杰
  • 谭吉宏
  • 谭旭渊
  • 谭名皓
  • 谭百乔
  • 谭名乔
  • 谭旭哲
  • 谭旭清
  • 谭向言
  • 谭全杰
  • 谭名景
  • 谭桦谦
  • 谭旭棋
  • 谭向杰
  • 谭曲博
  • 谭曲杰
  • 谭旭栋
  • 谭名杉
  • 谭旭乔
  • 谭名凯
  • 谭旭伦
  • 谭旭志
  • 谭桦泽
  • 谭桦恒
  • 谭晓桐
  • 谭旭瀚
  • 谭旭耀
  • 谭翰高
  • 谭桦哲
  • 谭桦洋
  • 谭鹏君
  • 谭瑾高
  • 谭桦高
  • 谭雨果
  • 谭文景
  • 谭果岸
  • 谭果来
  • 谭雨林
  • 谭宜东
  • 谭文杰
  • 谭果秉
  • 谭松标
  • 谭木乔
  • 谭东奇
  • 谭宜明
  • 谭丰贤
  • 谭文尧
  • 谭木清
  • 谭果易
  • 谭东雨
  • 谭天杰
  • 谭月凯
  • 谭松庆
  • 谭果杭
  • 谭丰庆
  • 谭月清
  • 谭丰毅
  • 谭天栋
  • 谭木尧
  • 谭木凯
  • 谭月皓
  • 谭方凯
  • 谭松毅
  • 谭松啸

  谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

  • 谭智月
  • 谭棕天
  • 谭乔天
  • 谭智天
  • 谭皓天
  • 谭智元
  • 谭圣耀
  • 谭敬腾
  • 谭智畅
  • 谭智玮
  • 谭杰宁
  • 谭楷腾
  • 谭智硕
  • 谭圣腾
  • 谭智宁
  • 谭祺宝
  • 谭智荣
  • 谭敬耀
  • 谭智图
  • 谭尧畅
  • 谭智嘉
  • 谭皓宁
  • 谭乔宁
  • 谭楠耀
  • 谭景宁
  • 谭棕宁
  • 谭鼎烟
  • 谭丰岩
  • 谭丰季
  • 谭楠鼎
  • 谭敬照
  • 谭煜祺
  • 谭圣驰
  • 谭丰林
  • 谭鼎业
  • 谭圣鼎
  • 谭丰昊
  • 谭松昊
  • 谭鼎义
  • 谭松腾
  • 谭丰耀
  • 谭棕耀
  • 谭乔耀
  • 谭智腾
  • 谭乔腾
  • 谭棕宝
  • 谭棋腾
  • 谭杰腾
  • 谭皓耀
  • 谭皓腾
  • 谭智宝
  • 谭尧腾
  • 谭杰耀
  • 谭棕腾
  • 谭杰宝
  • 谭棋宝
  • 谭景宝
  • 谭亦哲
  • 谭亦志
  • 谭全智
  • 谭宇良
  • 谭旭庭
  • 谭旭智
  • 谭亦伦
  • 谭亦凌
  • 谭亦烈
  • 谭宇志
  • 谭亦庭
  • 谭宇智
  • 谭旭哲
  • 谭全杰
  • 谭宇庭
  • 谭亦智
  • 谭全佑
  • 谭瑾隆
  • 谭亦晋
  • 谭旭伦
  • 谭旭志
  • 谭亦展
  • 谭晓桐
  • 谭瑾哲
  • 谭亦耀
  • 谭瑾轩
  • 谭旭耀
  • 谭道哲
  • 谭桦哲
  • 谭宇耀
  • 谭达城
  • 谭瑾高
  • 谭宇腾
  • 谭光耀
  • 谭瑾烈
  • 谭宇宝
  • 谭晓城
  • 谭彤彤
  • 谭丰磊
  • 谭丰乐
  • 谭果来
  • 谭天智
  • 谭丰贤
  • 谭天翔
  • 谭果易
  • 谭昊岩
  • 谭天杰
  • 谭丰庆
  • 谭丰毅
  • 谭天栋
  • 谭昊忠
  • 谭果昊
  • 谭松德
  • 谭昊东
  • 谭天凯
  • 谭依征
  • 谭丰逸
  • 谭依忠
  • 谭昊坤
  • 谭彤彤
  • 谭棋全
  • 谭尧光
  • 谭天硕
  • 谭智光
  • 谭智全
  • 谭杰全
  • 谭智宇
  • 谭荣天
  • 谭月畅
  • 谭天玮
  • 谭玮天
  • 谭棕光
  • 谭木畅
  • 谭天荣
  • 谭天嘉
  • 谭景光
  • 谭果丰
  • 谭玮智
  • 谭昊松
  • 谭畅翔
  • 谭嘉智
  • 谭荣智
  • 谭楷韬
  • 谭果凌
  • 谭果庭
  • 谭果伦
  • 谭岩哲
  • 谭昊哲
  • 谭果烈
  • 谭依伦
  • 谭昊庭
  • 谭彤轩
  • 谭果展
  • 谭昊伦
  • 谭昊轩
  • 谭果哲
  • 谭尧灿
  • 谭智灿
  • 谭古章
  • 谭景隆
  • 谭棋隆
  • 谭冬健
  • 谭杰励
  • 谭敬冬
  • 谭皓隆
  • 谭智谦
  • 谭古振
  • 谭杰遥
  • 谭棋励
  • 谭天炫
  • 谭杰晋
  • 谭楠瑾
  • 谭尧哲
  • 谭天劲
  • 谭冬奇
  • 谭圣瑾
  • 谭月俊
  • 谭智伦
  • 谭景伦
  • 谭楠璋
  • 谭敬瑾
  • 谭皓耿
  • 谭棋伦
  • 谭古易
  • 谭鼎璋
  • 谭楷瑾
  • 谭旦奇
  • 谭智哲
  • 谭棋哲
  • 谭楷龙
  • 谭棕哲
  • 谭天幽
  • 谭鼎达
  • 谭古昊
  • 谭棕伦
  • 谭智耿
  • 谭天柏
  • 谭鼎融
  • 谭鼎龙
  • 谭敬龙
  • 谭木泰
  • 谭引泰
  • 谭景天

  谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

  • 谭朝引
  • 谭钦境
  • 谭钦玮
  • 谭圣耀
  • 谭智玮
  • 谭捷玮
  • 谭智硕
  • 谭圣腾
  • 谭朝境
  • 谭朝维
  • 谭朝硕
  • 谭善维
  • 谭朝玮
  • 谭捷硕
  • 谭圣川
  • 谭丰岩
  • 谭捷誉
  • 谭善誉
  • 谭圣靖
  • 谭圣驰
  • 谭新圣
  • 谭圣鼎
  • 谭朝誉
  • 谭靖意
  • 谭圣傲
  • 谭懿轩
  • 谭亦哲
  • 谭亦志
  • 谭任翔
  • 谭西翔
  • 谭宇顺
  • 谭亦峻
  • 谭宇刚
  • 谭宇良
  • 谭亦均
  • 谭宇均
  • 谭亦顺
  • 谭亦伦
  • 谭亦凌
  • 谭亦烈
  • 谭亦延
  • 谭亦轩
  • 谭任延
  • 谭亦尊
  • 谭宇志
  • 谭任轩
  • 谭宇胜
  • 谭亦庭
  • 谭舟佑
  • 谭如佑
  • 谭宇智
  • 谭宇超
  • 谭宇善
  • 谭亦佑
  • 谭舟轩
  • 谭亦秀
  • 谭亦辰
  • 谭亦城
  • 谭宇恩
  • 谭西辰
  • 谭西轩
  • 谭宇庭
  • 谭宇翔
  • 谭亦胜
  • 谭亦智
  • 谭亦笑
  • 谭全佑
  • 谭亦斯
  • 谭亦钦
  • 谭亦晋
  • 谭宇辰
  • 谭宇捷
  • 谭亦展
  • 谭宇峻
  • 谭识延
  • 谭镜余
  • 谭亦耀
  • 谭瑾轩
  • 谭识佑
  • 谭镜辰
  • 谭宇耀
  • 谭镜佑
  • 谭达城
  • 谭宇腾
  • 谭镜延
  • 谭宇宝
  • 谭识辰
  • 谭识均
  • 谭晓城
  • 谭韵辰
  • 谭丰磊
  • 谭天翔
  • 谭昊岩
  • 谭岩坤
  • 谭尚坤
  • 谭依征
  • 谭昌依
  • 谭丰逸
  • 谭依忠
  • 谭昊坤
  • 谭金坤
  • 谭朝亦
  • 谭天硕
  • 谭钦宇
  • 谭引诚
  • 谭智宇
  • 谭天玮
  • 谭玮天
  • 谭捷羽
  • 谭善宇
  • 谭玮仁
  • 谭朝宇
  • 谭朝羽
  • 谭捷宇
  • 谭少维
  • 谭捷亦
  • 谭玮智
  • 谭瑞翔
  • 谭瑜翔
  • 谭玮翔
  • 谭畅翔
  • 谭睿翔
  • 谭诚翔
  • 谭玮胜
  • 谭岩城
  • 谭金城
  • 谭岩哲
  • 谭岩峻
  • 谭依伦
  • 谭彤轩
  • 谭岩轩
  • 谭尚轩
  • 谭昌轩
  • 谭昊轩
  • 谭依城
  • 谭朝远
  • 谭钦阳
  • 谭捷阳
  • 谭新永
  • 谭朝阳
  • 谭圣永
  • 谭捷远
  • 谭玮韵
  • 谭圣瑾
  • 谭新勋
  • 谭圆融
  • 谭新融
  • 谭朝轩
  • 谭天幽
  • 谭圣锦
  • 谭鼎融
  • 谭捷益
  • 谭世坤
  • 谭引泰
  • 谭钦维
  • 谭亦善
  • 谭亦刚
  • 谭亦余
  • 谭舟辰
  • 谭宇轩
  • 谭亦书
  • 谭宇盛
  • 谭宇哲
  • 谭西佑
  • 谭亦良
  • 谭昌坤
  • 谭岩昌
  • 谭岩书
  • 谭世伟
  • 谭智远
  • 谭捷轩
  • 谭智轩
  • 谭朝城
  • 谭宝宇
  • 谭鼎勋
  • 谭善玮
  • 谭宇耿
  • 谭钦轩
  • 谭善轩
  • 谭智城
  • 谭圣达
  • 谭圣龙

  谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

  • 谭捷文
  • 谭钦文
  • 谭善仁
  • 谭捷方
  • 谭朝仁
  • 谭朝文
  • 谭渊仁
  • 谭捷仁
  • 谭朝方
  • 谭朝引
  • 谭博仁
  • 谭钦瑜
  • 谭渊诚
  • 谭钦境
  • 谭捷实
  • 谭朝齐
  • 谭寒瑞
  • 谭钦玮
  • 谭朝睿
  • 谭朝瑜
  • 谭寒诚
  • 谭捷豪
  • 谭捷玮
  • 谭朝豪
  • 谭善韶
  • 谭善睿
  • 谭捷诚
  • 谭捷华
  • 谭朝境
  • 谭钦豪
  • 谭钦韶
  • 谭朝诚
  • 谭寒睿
  • 谭新瀚
  • 谭博瑞
  • 谭捷睿
  • 谭钦瑞
  • 谭朝维
  • 谭博睿
  • 谭博瑜
  • 谭善诚
  • 谭朝硕
  • 谭善维
  • 谭钦睿
  • 谭朝玮
  • 谭钦华
  • 谭朝银
  • 谭朝实
  • 谭朝瑞
  • 谭捷齐
  • 谭捷瑜
  • 谭捷硕
  • 谭捷韶
  • 谭朝韶
  • 谭博齐
  • 谭博诚
  • 谭熙川
  • 谭新川
  • 谭圣川
  • 谭靖川
  • 谭捷誉
  • 谭靖熙
  • 谭靖新
  • 谭善誉
  • 谭圣靖
  • 谭裕新
  • 谭新圣
  • 谭涛承
  • 谭新晖
  • 谭朝誉
  • 谭靖裕
  • 谭熙裕
  • 谭新熙
  • 谭靖意
  • 谭新靖
  • 谭熙靖
  • 谭裕熙
  • 谭裕靖
  • 谭靖晖
  • 谭钦瀚
  • 谭朝瀚
  • 谭善瀚
  • 谭捷瀚
  • 谭任翔
  • 谭西翔
  • 谭宇顺
  • 谭亦峻
  • 谭名捷
  • 谭舟超
  • 谭宇刚
  • 谭舟宏
  • 谭任峰
  • 谭任盛
  • 谭舟云
  • 谭任江
  • 谭亦顺
  • 谭西宵
  • 谭任延
  • 谭亦尊
  • 谭向超
  • 谭任轩
  • 谭宇胜
  • 谭舟佑
  • 谭西超
  • 谭如佑
  • 谭如盛
  • 谭舟朋
  • 谭宇超
  • 谭向钦
  • 谭宇善
  • 谭名峻
  • 谭舟轩
  • 谭亦秀
  • 谭名祖
  • 谭如峰
  • 谭任清
  • 谭名善
  • 谭任宏
  • 谭西辰
  • 谭向盛
  • 谭西轩
  • 谭如云
  • 谭舟洋
  • 谭西宏
  • 谭西峰
  • 谭亦胜
  • 谭舟书
  • 谭任峻
  • 谭亦笑
  • 谭亦斯
  • 谭百胜
  • 谭亦钦
  • 谭西博
  • 谭名斯
  • 谭宇捷
  • 谭宇峻
  • 谭识江
  • 谭识延
  • 谭镜余
  • 谭润刚
  • 谭翰峻
  • 谭识佑
  • 谭镜宏
  • 谭任瀚
  • 谭镜辰
  • 谭识宏
  • 谭镜佑
  • 谭镜朋
  • 谭润峻
  • 谭冰释
  • 谭镜江
  • 谭润书
  • 谭镜延
  • 谭识辰
  • 谭识均
  • 谭翰刚
  • 谭文胜
  • 谭青尚
  • 谭尚青
  • 谭尚明
  • 谭少博
  • 谭少云
  • 谭文钦
  • 谭方胜
  • 谭昌秉
  • 谭昌明
  • 谭昌雨
  • 谭方超
  • 谭尚昌
  • 谭文顺
  • 谭明昌
  • 谭尚坤
  • 谭文超
  • 谭金承
  • 谭承昌
  • 谭仁博
  • 谭雨青
  • 谭尚雨
  • 谭昌依
  • 谭昌承
  • 谭尚岸
  • 谭方善
  • 谭金坤
  • 谭朝亦
  • 谭睿文
  • 谭朝任
  • 谭仁华
  • 谭捷舟
  • 谭钦宇
  • 谭文睿
  • 谭引诚
  • 谭瑜仁
  • 谭钦向
  • 谭银文
  • 谭博任
  • 谭诚方
  • 谭捷羽
  • 谭朝舟
  • 谭博舟
  • 谭善宇

  谭姓男宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

  • 谭皓方
  • 谭捷文
  • 谭寒月
  • 谭钦文
  • 谭乔文
  • 谭捷方
  • 谭寒元
  • 谭雄文
  • 谭皓文
  • 谭博元
  • 谭棋文
  • 谭朝文
  • 谭景文
  • 谭博月
  • 谭渊仁
  • 谭博方
  • 谭博文
  • 谭朝方
  • 谭渊元
  • 谭杰方
  • 谭博仁
  • 谭云轻
  • 谭渊诚
  • 谭渊嘉
  • 谭渊荣
  • 谭寒瑞
  • 谭博荣
  • 谭博闻
  • 谭寒诚
  • 谭捷豪
  • 谭朝豪
  • 谭熙瀚
  • 谭博福
  • 谭景豪
  • 谭杰福
  • 谭博嘉
  • 谭捷华
  • 谭敬瀚
  • 谭钦豪
  • 谭雄豪
  • 谭寒睿
  • 谭棋豪
  • 谭新瀚
  • 谭博瑞
  • 谭棋福
  • 谭博睿
  • 谭楷瀚
  • 谭博瑜
  • 谭杰豪
  • 谭棕华
  • 谭博豪
  • 谭乔华
  • 谭钦华
  • 谭乔豪
  • 谭楠瀚
  • 谭博华
  • 谭皓福
  • 谭博齐
  • 谭博诚
  • 谭熙川
  • 谭敬凡
  • 谭楷熙
  • 谭敬熙
  • 谭熙义
  • 谭杰鹤
  • 谭靖熙
  • 谭敬晖
  • 谭涛东
  • 谭松明
  • 谭尧鹤
  • 谭涛明
  • 谭云鹤
  • 谭熙敬
  • 谭涛承
  • 谭新晖
  • 谭楠晖
  • 谭涛秉
  • 谭涛奇
  • 谭涛岸
  • 谭熙裕
  • 谭博鹤
  • 谭新熙
  • 谭楷晖
  • 谭熙楠
  • 谭熙靖
  • 谭楠熙
  • 谭涛雨
  • 谭裕熙
  • 谭靖晖
  • 谭涛瀚
  • 谭松瀚
  • 谭景瀚
  • 谭钦瀚
  • 谭深蓝
  • 谭朝瀚
  • 谭棋瀚
  • 谭善瀚
  • 谭尧瀚
  • 谭渊瀚
  • 谭杰瀚
  • 谭捷瀚
  • 谭名捷
  • 谭名普
  • 谭向云
  • 谭向恒
  • 谭向皓
  • 谭名洋
  • 谭舟宏
  • 谭润泽
  • 谭任峰
  • 谭旭博
  • 谭舟云
  • 谭任江
  • 谭名云
  • 谭桦鸿
  • 谭名杰
  • 谭向凯
  • 谭名尧
  • 谭翰泽
  • 谭名江
  • 谭朴鸿
  • 谭向乔
  • 谭吉宏
  • 谭向超
  • 谭百宏
  • 谭旭渊
  • 谭名皓
  • 谭百乔
  • 谭名乔
  • 谭舟朋
  • 谭向峰
  • 谭向钦
  • 谭名峻
  • 谭旭清
  • 谭名祖
  • 谭如峰
  • 谭任清
  • 谭名善
  • 谭名博
  • 谭任宏
  • 谭向言
  • 谭向盛
  • 谭名景
  • 谭名洪
  • 谭如云
  • 谭舟洋
  • 谭向洋
  • 谭西宏
  • 谭向杰
  • 谭冰宏
  • 谭西峰
  • 谭曲博
  • 谭名杉
  • 谭名峰
  • 谭百胜
  • 谭西博
  • 谭名凯
  • 谭名斯
  • 谭桦泽
  • 谭润峰
  • 谭识江
  • 谭桦恒
  • 谭润刚
  • 谭名瀚
  • 谭旭瀚
  • 谭翰峻
  • 谭镜宏
  • 谭任瀚
  • 谭翰高
  • 谭润洪
  • 谭识宏
  • 谭桦洋
  • 谭鹏君
  • 谭镜朋
  • 谭润恒
  • 谭润峻
  • 谭冰释
  • 谭镜江
  • 谭润书
  • 谭翰刚
  • 谭雨果
  • 谭文景
  • 谭文胜
  • 谭方博
  • 谭果岸
  • 谭雨林
  • 谭尚明
  • 谭文渊
  • 谭少博
  • 谭文杰
  • 谭果秉
  • 谭文云
  • 谭雨明
  • 谭少云
  • 谭文钦
  • 谭宜明
  • 谭方胜
  • 谭文尧
  • 谭木清
  • 谭昌秉

  谭姓历史名人:

  谭嗣同:(1865-1898)字复生,号壮飞,湖南浏阳人,改良派政治家、思想家,其父为巡抚。
  谭延闿:(1880年-1930年),字组庵,湖南茶陵县人,中国国民政府主席 、第一任行政院院长。
  谭绍光:太平天国慕王,广西桂平人,1855年1月参加金田起义,英勇善战,1860年因破江南大营和攻克苏杭有功,被封为慕王。
  谭纶:明代抗倭名将,江西宜黄人。
  谭元春:文学家,湖广竟陵(今湖北天门)人,与钟惺同为“竟陵派”创始者。
  谭夫吾:战国时期人物,曾以无比崇高的言行而名垂青史。

  谭姓聚集地:

  迁徙分布
  谭氏起源于山东:捍湍希ń翊ǘ、鄂西南部)少数民族中也有谭姓。巴南谭氏有可能是谭国遗民逃到巴南,融入当地民族形成的。
  谭氏早期主要在山东省境内繁衍发展,后因战乱、自然灾害、官职调迁等原因离开故土,向各地迁徙:捍,谭氏已分布于河南、山西等地。南北朝时谭氏开始迁入广东,唐末时迁入江西。五代时,福建泉州人谭峭在嵩山从事辟谷养气炼丹之术。他提出要“均其食”,幻想一种“无亲、无疏、无爱、无恶”的“太和”社会。从宋代起,谭姓人物渐多见于史册,分布地更广,集中于江南地区、江苏、浙江、安徽及湖南、湖北、四川等地。大约从清代开始,闽、粤谭氏部分族人迁徙至东南亚,侨民于新加坡等国。
  望堂号
  “善断堂”:唐宪宗时候,谭忠为燕的牙将,受燕的派遣出使魏。恰恰这时朝廷派大军越过魏国去伐赵。魏牧田季安要兴兵,谭忠说:“不可!如果兴兵,就是对抗朝廷,魏的罪就大了!奔景膊赡闪怂幕,按兵不动。谭忠又说服燕牧刘济出兵帮朝廷伐赵,连克赵城饶阳、束鹿。魏和燕都受到朝廷表彰,大家都佩服谭忠善断。另外还有“济南”、“弘农”等堂号。
 • 吉祥好听的男孩名字参考

  [2020-04-07 13:33:00]

  吉祥好听的男孩名字参考 1、利于四字成语来取名。某些四字成语提炼出姓名组合。例如:桑田(语出沧海桑田),马识途(语出老马识途),冯甘雨(语出久逢甘雨),叶知秋(语出一叶知秋)。 2、姓和名构成......

 • 好听一点的男生名字大全

  [2020-04-07 08:47:36]

  好听一点的男生名字大全①好听有个性的男孩名字:【有寓意的】?、治廷——“治廷”这个名字由有寓意的字【治】和【廷】搭配而成。名字寓意:治[zhì]指管理、治理、统治、处理、研究。引申指才能、专研、足智......

 • 2020男孩起名缺木如何起名

  [2020-04-07 19:36:47]

  2020男孩起名缺木大气起名方法1、部首偏旁五行界定法汉字中带木旁草头的字属木,带金旁、玉旁的字属金,带火带日的字属火,带土带山的字属土,此方法主要是以汉字的部首偏旁来界定汉字的五行,符合易学五行意义......

 • 男孩五行缺火缺土起什么名好呢?

  [2020-04-07 13:44:29]

  宝宝的生辰八字中五行有缺,很多家长会通过起名来弥补五行,让五行达到平衡。那么对于男孩五行缺火缺土起什么名好呢?五行缺什么并不一定就要补什么,而是要先看男孩的命局中最需要的五行是什么,再选择合适的字来......

 • 带仲字的男孩名字大全

  [2020-04-07 15:59:00]

  仲 繁体:仲 起名五行:火 姓名学笔画:6画 简体笔画:6画 读音:zhòng仲:仲字的本义是指位次居中,含义如同“中”字的本义。常见词语仲春、仲夏等的意思也是指在春季或夏季的中间时节。此外,仲......

 • 莫姓男宝宝起名_姓莫的男孩名字(满分/高

  [2020-04-07 09:49:00]

  莫氏是一个典型的多民族、多源流的古老姓氏。在2013百家姓氏排行榜上名列第99位,人口约233.8万,占全国人口总数的0.18%左右。那么莫姓男宝宝应该如何起名呢?我们一起来看看吧。 莫姓男宝宝起名大......

 • 2021牛年男孩名字大全

  [2020-04-07 10:33:53]

  2021牛年男宝宝起名攻略一、2021牛年男宝宝起名技巧1、牛的个头很大,给人的感觉是强壮有力的。因此给属牛男宝宝起的名字一定要响亮,名字看上去要能给人一种强大、雄壮、有气魄的感觉。2、牛是能吃苦耐......

 • 带弘字的男孩名字

  [2020-04-07 22:21:00]

  弘 繁体:弘 起名五行:水 姓名学笔画:5画 简体笔画:5画 读音:hóng弘:意为大,扩大,光大。名人起名用字:刘弘基:(582年-650年),唐朝名领,凌烟阁二十四功臣之一。陶弘景:(452-53......

 • 上一条信息:谭姓女宝宝起名_姓谭的女孩名字(满分/高分)
  下一条信息:廖姓女宝宝起名_姓廖的女孩名字(满分/高分)

  本文标题:谭姓男宝宝起名_姓谭的男孩名字(满分/高分)
  手机访问://wap.xingyunba.com/waparticle_48853.html